Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018 si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz : Návrh ZÚ 2018

Návrh VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plevník-Drienové si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz : Návrh VZN č1/2019.

Oznamujeme Vám, že od utorka 28.5.2019 budú občanom, ktorí vyplnili dotazník, alebo nahlásili na obecný úrad záujem o komposter, tieto komostéry odovzdávané na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí spolu s informačným letákom o kompostovaní. Návod na zloženie komposteru si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz : https://youtu.be/0lb5CW2mwxo

Obec Plevník-Drienové v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy

v Plevníku-Drienovom.

den zemeUprimne ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa v sobotu 13.4.2019 zúčastnili tradičnej jarnej brigády pri príležitosti Dňa Zeme a svojou účasťou potvrdili, že im záleží na našej obci. Jarnej brigády sa zúčastnilo viac ako 130 občanov a svojou činnosťou prispeli k zlepšeniu prostredia v našej obci, za čo im patrí ešte raz úprimná VĎAKA.