Novoročný príhovor starostu obce

Uverejnené: 02. január 2019

Plevníčania, Drienovci a Dolinčiari milí,
v novom roku lásky, blaha, zdravia, sily,
úspechov a šťastia veľa,
z úprimného srdca všetkým želám.

Dobrý deň vážení spoluobčania, priatelia                                              

dovoľte mi, ako starostovi obce prihovoriť sa k vám v tento prvý deň nového roku 2019, kedy si zároveň pripomíname aj 26.výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Všetci z nás sme zas o ďalší rok starší, múdrejší, bohatší o nové skúsenosti a zážitky. Dúfam, že rok 2018 bol pre vás úspešný a vnímate ho pozitívne. Bol však aj rokom, v ktorom každého z nás postretli rôzne prekážky, problémy a starosti. Viem, že na každého z nás aj v tomto roku čaká veľa práce, povinností a starostí každého druhu, či už doma v rodine, v práci, ale aj u nás v dedine. Určite, ale na nás čakajú aj dni plné radosti, šťastia, pokoja a dobrej nálady, ktorých verím že bude väčšina. Prežili sme krásne vianočné sviatky, počas ktorých sme si oddýchli od každodenných starostí a povinností, mali sme k sebe bližšie a správali sa akosi lepšie. Vyskúšajme si čaro Vianoc a ich hodnoty preniesť aj do ostatných dní tohto roku.

 

Nechcem tu hodnotiť výsledky našej práce, na to ste tu vy občania našej obce, ale verte, že ku svojim povinnostiam sa snažíme pristupovať zodpovedne a svedomito. V krátkosti chcem prezentovať niekoľko významnejších udalostí, ktoré sa v minulom roku v našej obci udiali a taktiež tie, ktoré nás v najbližšej dobe čakajú. Činnosť starostu obce a zamestnancov obecného úradu bola v roku 2018 zameraná hlavne na skvalitnenie života a prostredia v našej obci a plnenie úloh stanovených štátom formou originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu verejnej správy. Ako starosta obce môžem konštatovať, že väčšinu prijatých úloh sa nám podarilo splniť. Dovolím si konštatovať, že naša obec a život v nej sa vyvíja a uberá dobrým smerom.

Z tých pozitívnych vecí spomeniem napríklad, že v roku 2018 sa nám podarilo :

 • dokončiť nový zberný dvor v obci,
 • pokračovať vo výstavbe miestnej komunikácie Bukovanová,
 • rekonštruovať miestnu komunikáciu Pirkova II. na začiatku našej obce,
 • zrealizovali sme aj zateplenie časti obecnej 11-bytovky,
 • v areáli materskej školy sme vybudovali nové dopravné ihrisko a opravili niektoré chodníky,
 • v základnej škole sme realizovali nové parkovisko pre osobné autá,
 • v kultúrnom dome prebehla komplexná rekonštrukcia vykurovania, realizovala sa nová kotolňa, rozvody a radiátory,
 • vybudovali sme aj nové premostenie do športového areálu a komplexnou rekonštrukciou prešla aj strecha celého objektu šatní,
 • na miestnom cintoríne sme budovali nové chodníky zo zámkovej dlažby a opravili sme hlavné schodisko do domu smútku,
 • dobudovali sme detské ihrisko pri Rajčuli a obnovili detské ihrisko v parku,
 • a začali sme aj s realizáciou kamerového systému v obci,

Práca v obci a pre obec nie je jednoduchá, vyžaduje si zodpovednosť, trpezlivosť a odhodlanie. Nie je to o politike, ale o dobrých a spravodlivých riešeniach, ochote, vzájomnej úcte a spolupráci. Chcel by som plynule pokračovať v začatej práci a byť tým, ktorý bude ľudí v obci spájať a nie rozdeľovať. Výsledky volieb a dôvera, ktorú vo mňa vkladáte je pre mňa záväzkom a zároveň podporou v mojej ďalšej práci vo funkcií starostu obce. Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo nie je uzavreté spoločenstvo, starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva sú tu pre vás a preto radi uvítame i vaše odporučenia a návrhy na zlepšenie a skvalitnenie života v našej obci.

V tomto roku na nás čakajú nové výzvy a už teraz môžem povedať, že schválením rozpočtu obce na rok 2019 by sa s z tých významnejších aktivít v našej obci mali realizovať najmä:

 • zníženie energetickej náročnosti objektov MŠ a OÚ,
 • dodanie komunálnej techniky a otvorenie nového zberného dvora,
 • výstavba novej hasičskej zbrojnice,
 • vybudovanie oddychového areálu a detského ihriska na bývalom kúpalisku,
 • dokončenie miestnej komunikácie v lokalite Bukovanová,
 • dodanie komposterov do domácností,
 • projekčne pripraviť komplexnú rekonštrukciu objektu bývalej Jednoty
 • a pokračovať v realizácii kamerového systému v obci.

Obecný úrad vie zabezpečiť všetky činnosti a povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení. Nie všetko sa však dá zrealizovať za jeden, dva roky, ale postupnými krokmi sa snažíme vyhovieť potrebám a požiadavkám vás občanov. Ak sa tak nestalo nie je to preto, že by sme nechceli, alebo nemohli, ale všetko má svoje pravidlá a postupy a v neposlednom rade všetko závisí od finančných možností obce. Dôležité je ale to, aby sme si vedeli navzájom pomáhať, odpúšťať, správať sa úctivo a konať úprimne, s láskou, pokorou a spravodlivo. Veď čo je krajšie ako úsmev na tvárach najbližších, susedov a priateľov, vzájomná pomoc a podpora a dobre fungujúci život v každej rodine a tým pádom aj v celej dedine. Všetky pozitívne veci vplývajú na rozvoj našej obce, o čom svedčí opätovný mierny nárast obyvateľov. Naša obec má k dnešnému dňu 1641 obyvateľov a z ostatných štatistík uvediem že v našej obci sa v roku 2018 :

 • narodilo 13 detí, z toho 5 dievčat a 8 chlapcov,
 • zomrelo 17 občanov, z toho 8 žien a 9 mužov,
 • prihlásilo sa na trvalý pobyt 33 občanov,
 • a odhlásilo sa z trvalého pobytu 23 občanov

Ako starosta obce by som sa chcel zo srdca poďakovať končiacim, aj novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, MŠ, ZŠ, všetkým obetavým občanom, podnikateľom a záujmovým združeniam a zložkám pôsobiacich v obci, ktorí doteraz pomohli a pomáhajú obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju. V obci sa tiež konalo niekoľko významných kultúrno-spoločenských a športových akcii, preto tiež úprimne ďakujem všetkým, ktorí zviditeľňujú a reprezentujú našu obec nielen doma, ale aj v zahraničí.

Vážení spoluobčania, priatelia, spoločne s vami verím, že rok 2019, ktorý sa dnešným dňom začína bude lepší ako ten predchádzajúci a bude rokom splnených prianí a predsavzatí. Spoločne s obecným zastupiteľstvom sa budeme usilovať o to, aby naše správanie a rozhodnutia boli správne, zodpovedné, spravodlivé a v súlade s Ústavou a o zákonmi SR. Verím, že aj v ďalších rokoch sa nám spoločne podarí napĺňať naše predsavzatia a spoločne tak prispejeme k rozvoju našej krásnej obce.

Na záver môjho novoročného príhovoru, by som vám chcel v mene svojom ako i v mene poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu do nového roku ešte raz zaželať pevné zdravie, Božské požehnanie, šťastie, lásku, pohodu, porozumenie a veľa osobných a pracovných úspechov.

Miroslav Kremeň, starosta obce

Plevník-Drienové, 1.1.2019