Oznámenie o zvolaní ustanovujúceho zasadnutia OZ - 29.11.2018

Uverejnené: 26. november 2018

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 29.novembra 2018 (štvrtok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 1. Úvodné náležitosti:
  1. otvorenie zasadnutia,
  2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  3. oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva,
  4. zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,
  5. zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
  6. vystúpenie starostu obce
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
 4. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov.
 5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
 6. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
 7. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
 8. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
 9. Určenie platu starostu obce.
 10. Záver.

Miroslav Kremeň, starosta obce