Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 18.12.2018

Uverejnené: 13. december 2018

 

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie textu kroniky za rok 2017
 6. Voľba :  zástupcu obce v rade MŠ a ZŠ,,krízového štábu obce, povodňovej komisie,likvidačnej a vyraďovacej komisie a kronikárky obce 
 7. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2018 – rozpočtové opatrenia
 8. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2019-2021
 9. Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020
 10. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
 11. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2019
 12. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 13. Diskusia
 14. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce