Správa o činnosti obecného úradu za 2.štvrťrok 2015

Vážení občania, predkladám vám správu o činnosti obecného úradu za 2.štvrťrok 2015.


V 2.štvrťroku 2015 sme riešili rôzne úlohy vyplývajúce z predchádzajúcich rokovaní OZ a taktiež sme pracovali na nových veciach v prospech obce. Pracovníci obecného úradu vybavovali bežnú agendu v zmysle náplne práce a zároveň sme riešili rôzne požiadavky a problémy občanov. Nakoľko prišla jar hlavnou činnosťou pracovníkov obecného úradu a pracovníkov ktorých máme cez ÚPSVaR bolo kosenie a to nielen obecných pozemkov ale aj kosenie okolo štátnej cesty  a v koryte potoka Drienovky. Upratovali sa obecné priestory, zametali sa cesty a chodníky. Upravujeme priestory cintorína, hlavne betónové chodníky. Mali sme kontrolu  zo životného prostredia, CO, ÚPSVaR ale hlavne zo sociálnej poisťovne, ktorá sa zaoberala kontrolou až od roku 2011. Výsledky tejto kontroly ešte nemáme.

 

Absolvoval som rôzne stretnutia, valné zhromaždenia a školenia. Začali sme pracovať na PHSR, Komunitnom pláne rozvoja obce a na VZN o opatrovateľskej službe. Ako členovia OOCR Horné Považie sme sa zapojili do projektu „Atraktivity Horného Považia“. Spolu s Ing.Krčíkovou sme pre vysvetlenie situácie ohľadom doplnku k územnému plánu č.1 a zastavovacej štúdii Nižehradskej II mali dňa 14.4.2015 stretnutie na Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne.

 

Podali sme žiadosť na ÚPSVaR v Považskej Bystrici na aktivačné práce podľa §54. Splnili sme požadované podmienky, žiadosť bola úspešná a tak  máme na 6 mesiacov zaktivovaných nezamestnaných z ÚPSVaR, ktorí si aj tak odrábali 64 hod/mesačne na obci, ale cez tento program nám ÚPSVaR refunduje náklady na stavebný materiál, pracovné náradie a iné. Na jedného takéhoto pracovníka nám úrad práce refunduje náklady vo výške cca 65 €/mesiac. Nakoľko nám už doslúžil starý krovinorez, kúpili sme nový, ktorý nám čiastočne refunduje ÚPSVaR. Je to pre obec výhodná spolupráca.

 

Do úspešného konca sme dotiahli odkúpenie budovy COOP Jednota za cenu 90 tis.€. Došlo k dohode na zmluve a dodatku č.1 k nájomnej zmluve. Získali sme budovu v centre obce a je teraz na  nás ako s ňou naložíme. Preto chcem požiadať poslancov a občanov o návrhy na možné využitie tohto objektu, aby sme následne po všeobecnej zhode zabezpečili vypracovanie projektovej dokumentácie a mohli tak požiadať o dotáciu na realizáciu nášho zámeru.

 

Z Okresného úradu Trenčín, odboru školstva sme dostali 30 tis.€ na opravu elektroinštalácie. Síce nám to znížili o 20% (DPH) z požadovanej sumy, ale následne po stretnutí s projektantom tejto časti, ktorý nám upravil projekt a rozpočet na súčasné podmienky (pôvodný projekt bol z roku 2007) a tak budeme realizovať kompletnú opravu elektroinštalácie v ZŠ. V súčasnosti ideme robiť výberové konanie na výber zhotoviteľa, aby sa to celé zrealizovalo do začiatku nového školského roka.

 

Zapojili sme sa aj do projektu DCOM (Dátové centrum miest a obcí), z ktorého sme získali 4 ks nových stolových počítačov, 1 notebook a 2 ks multifunkčných zariadení.

 

Úspešná bola aj iniciatíva p.Juraja Uríka zo zamestnaneckého programu SPP ohľadom rozvoja obce a bola mu schválená žiadosť na doplnenie detského ihriska v obci za celkovú sumu 700 €. Chcem poďakovať Jurajovi Uríkovi za jeho ochotný prístup a záujem o podporu obecných aktivít.

 

V nedeľu 28.6.2015 nám osobne podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert Kaliňák priviezol nové hasičské vozidlo Iveco Daily pre náš DHZ. Spolu s ním nás svojou návštevou poctili aj primátor mesta PB p.Karol Janas, prednosta Okresného úradu v PB p.Jozef Smatana, prezident HaZZ p.Alexander Nejedlý, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany p.Petho a ďalší. Pevne verím, že toto vozidlo bude pre našich členov DHZ povzbudením a aj týmto vzrastie záujem o dobrovoľnú požiarnu ochranu.

 

Samozrejme nie sú len príjemné veci, ale aj také čo nás trápia. Hlavným takýmto problémom v našej obci je životné prostredie a to konkrétne vývoz resp.vypúšťanie fekálii do potoka Drienovka, nepokosené pozemky, zvážanie dreva po cestách a obec je neslávne známa aj z televíznej obrazovky a to vďaka prácam na výstavbe trate ŽSR.

 

V obci sme mali za 2.štvrťrok 2 pohreby našich spoluobčanov, ale zároveň sme medzi nami privítali 2 novorodencov.

 

Skončil sa nám ďalší školský rok v ZŠ a MŠ. Ďakujem riaditeľkám a ich kolektívom za ich celoročnú svedomitú prácu v prospech našich detí. Im aj deťom prajem pevné zdravie a cez prázdniny veľa oddychu a načerpania nových síl do nového školského roka.

 

V obci sa uskutočnili rôzne kultúrne, spoločenské a športové akcie za ktoré chcem poďakovať ich organizátorom. Spomeniem napr. tradičnú akciu Deň Zeme, stavanie mája, Deň matiek, literárna súťaž o cenu Dominika Tatarku, MDD, folklórny festival Za vysokú horu a skončili sa aj futbalové súťaže, kde všetky naše 3 futbalové družstva obsadili vo svojich súťažiach 3 miesta, čo je pekný úspech. Bolo toho veľa a veľa nás toho cez leto aj čaká. Mám radosť z toho, že v našej obci máme veľa šikovných ľudí, ktorým záleží na tom aby sa v našej obci stále niečo dialo.

Verím, že sa nám spoločne podarí napĺňať naše predsavzatia  a spoločne tak prispejeme k rozvoju našej obce.

 

Prajem Vám príjemné prežitie letných dní

 

 

 

 

 

 

Miroslav Kremeň

starosta obce

 

 

Plevník-Drienové, 16.7.2015