Správa o činnosti obecného úradu za 3.štvrťrok 2015

Vážení občania, predkladám vám správu o činnosti obecného úradu za 3.štvrťrok 2015.

 

Hlavnou činnosťou pracovníkov obecného úradu a starostu obce bolo plnenie úloh vyplývajúcich z rokovaní OZ a zároveň sme pracovali na veciach v prospech rozvoja a úpravy obce. Zamestnanci obecného úradu vybavovali bežnú agendu v zmysle náplne práce a zároveň sme riešili rôzne požiadavky, sťažnosti a problémy občanov. Naši pracovníci a pracovníci ktorých máme cez ÚPSVaR prevádzali kosenie a to nielen verejných priestranstiev, ale aj okolo štátnej cesty  a koryta potoka Drienovka, upratovali obecné priestory, zametali cesty a chodníky a vykonávala sa bežná údržba obecných objektov. Upravujeme priestory cintorína, hlavne betónové chodníky a rozpadnuté odvodňovacie žľaby pred cintorínom. Mali sme kontrolu  z CO, kde musíme doplniť požadované doklady v zmysle zákona a komplexnú kontrolu HaZZ Považská Bystrica, kde musíme odstrániť zistené nedostatky (máme veľa obecných budov, chýbajú nám platné revízie, hasiace prístroje atď – je to všetko o nákladoch, ale postupne to dáme do poriadku v zmysle platných predpisov).

 

Do úspešného konca sme dotiahli odkúpenie budovy COOP Jednota, ktorá je už oficiálne našou budovou a teraz nastáva čas na návrhy na možné využitie tohto objektu. Úspešne sa podarilo realizovať projekt komplexnej rekonštrukcie elektroinštalácie v ZŠ. Síce sme posunuli začiatok školského roka o 2 dni, nakoľko sa po elektroinštalačných prácach museli ešte robiť stavebné úpravy, nové maľby a samozrejme komplet sa musela škola poupratovať. Tieto práce už neboli súčasťou rozpočtu - dotácie 30 154 € (len elektroinštalácia), ale sa robili v súčinnosti obecného úradu (stavebné práce) a ZŠ (stavebný materiál, maľby). Chcem poďakovať  vedeniu a zamestnancom ZŠ za ich trpezlivosť a ochotu, ďakujem tiež pracovníkom obce a  rodičom, že pomohli pri týchto prácach, ktorých výsledkom je pekné dielo. Ďalšou akciou v ZŠ bude komplet zateplenie ZŠ na ktoré sme už dostali dotáciu 85 000 €, ale po zrelej úvahe a termínových možnostiach a blížiacemu sa zimnému obdobiu (len verejná súťaž cez vestník trvá cca 2 mesiace) sa táto akcia bude realizovať až cez letné prázdniny. Som v kontakte s projektantom, kde ešte upresňujeme a dopĺňame položky potrebné na opravu (napr.žľaby a zvody). Tento rok ale budeme ešte realizovať výmenu výplní otvorov na objekte obecného úradu až po okná riaditeľky MŠ – celková investícia je 14 300 € na základe výsledkov súťaže, z toho sme 11 000 €  dostali ako dotáciu z Ministerstva financii a 3300 bude príspevok obce. Do realizácie ide tiež projekt dokončenia inžinierských sietí „Bukovanová“ kde budú investičné náklady cca 19 tis. €  na základe výsledkov súťaže (v rozpočte je schválených 22 € tis.€). Pripravujeme v spolupráci s LaPS úpravu cesty pri RD p.Janechovej po zvonicu - obec zabezpečila materiál (štrk a recyklovaný asfalt) a LaPS poskytnú stroje). Cez prázdniny sme vymaľovali komplet horný pavilón MŠ, spoločné priestory a zábradlia v obecnej 11 bytovke. V tejto bytovke došlo k zmene nájomcu v byte č.1 kde namiesto p.Vrabca sa nájomníkom stal pán Tamáši. Pre zaujímavosť oslovili sme 16 žiadateľov o byt, ktorý mali podanú žiadosť a z týchto nám doručil požadované doklady len jeden záujemca, takže výber bol jednoduchý. Dostali sme detské ihriská v hodnote 700 € cez projekt SPP o čo sa pričinil Juraj Urík. Máme riešenie aj na dlhodobý problém s odvádzaním dažďovej vody z ulice Rajčula, je vypracovaná projektová dokumentácia a podľa financií pripravíme jej realizáciu. Končia sa práce na ŽSR, problémom bude asi podchod, kde sa množia sťažnosti na prejazd aut a jazdu na bicykli, z dôvodu bezpečnosti chodcov nakoľko je to podchod pre peších.

 

Samozrejme nie sú len príjemné veci, množia sa sťažnosti, susedské spory, problémom zostáva odpad (posledné vyloženie kontajnerov – náklad viac ako 1000 €, odvoz 13 ks veľkokapacitných kontajnerov). Sledujeme výzvy, máme vypracovaní projekt na zberný dvor, v prípade vyhlásenia výzvy podáme žiadosť. V pondelok 21.9. sa uskutočnilo stretnutie zvolané Okresným úradom Trenčín na podnet OR PZ v Považskej Bystrici a Slovenskej správy ciest IVSC Žilina ohľadom zrušenia napojenia miestnej komunikácie na cestu I/61. Obec prezentovala nesúhlasné stanovisko so zrušením tohto napojenia a požaduje zachovanie súčasného stavu, teda zachovania výjazdu na cestu I/61, lebo rušiť niečo čo je vybudované a slúži našim občanom je nezmysel.

 

V obci sa cez leto uskutočnili rôzne kultúrne, spoločenské a športové akcie za ktoré chcem poďakovať ich organizátorom. Spomeniem napr. tradičné akcie festival Morava krásna zem, futbalové turnaje, Obecné hody, Dychfest, ale chcem spomenúť aj novú akciu Branný pretek kynológov, ktorá mala úspech a dobrý ohlas Začal sa aj nový ročník futbalových súťaží za účasti 3 našich družstiev. A naposledy sa uskutočnila pekná akcia – oslavy 30 výročia otvorenia MŠ za účasti všetkých ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vybudovaniu a rozvoju MŠ.

 

Bolo toho veľa a veľa akcii máme ešte pred sebou, verím, že sa nám spoločne podarí napĺňať naše predsavzatia  a spoločne tak prispejeme k rozvoju našej obce.

 

 

Miroslav Kremeň

starosta obce

 

Plevník-Drienové, 12.10.2015