Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 28.2.2013 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 25 Február 2013 14:54

OZNÁMENIE

o zvolaní  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva Plevník – Drienové

V zmysle § 12 zákona č.369/1990  Zbierky  o obecnom  zariadení  v znení neskorších zmien  a doplnkov

z v o l á v a m

rokovanie  Obecného  zastupiteľstva   Plevník–Drienové , ktoré  sa  uskutoční

dňa 28. februára 2013 /štvrtok/ o 17.00 hodine

v zasadacej  miestnosti  obecného  úradu  s nasledovným  programom :

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Správa  o činnosti  obecného  úradu

5. Opätovne prejednanie ťažby štrku za železnicou

6. Prenájom pozemkov za Váhom

7. Zmena rozpočtu k 31.12.2012

8. Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2013

9. Úprava rozpočtu ZŠ

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver

 

Ján Michalec,starosta obce