Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 11.7.2013 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 25 Jún 2013 03:17

O Z N Á M E N I E

o zvolaní mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupitelstva Plevník-Drienové

V zmysle § 12 zákona č. 369/199O Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

rokovanie Obecného zastupitelstva Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční

dňa 11. 07. 2013 /štvrtok/ o 18.00 hod.

v zasadacej miestnosti obecného úradu  s nasledovným programom:

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2012 a ku konsolidovanej účt. závierke
 6. Prejednanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2012
 7. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 8. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 2013
 9. Návrh na zmenu rozpočtu
 10. Predaj pozemku Mária Kohútová
 11. Predaj  pozemku Zábrežok
 12. Preschválenie uznesenia č. 5/2008 – odkúpenie pozemku pod MK Bukovanova
 13. Žiadosť o schválenie urbanistickej štúdie Niže hradskej
 14. Rôzne - prejednanie správy o viacúčelovom ihrisku                                                                                      - list Jozefa Tamášiho k nedodržaniu hranice podľa ÚPO
 15. Diskusia
 16. Záver

Ján Michalec, starosta obce