Zmeny v obci – (v r. 2012)

Odvodnenie cesty

. Vybudovali sme nový trativod na detskom ihrisku pri p. Slaninkovi

( vybagrovaním veľkej jamy 4m x 2m, hĺbka 5m. Jama sa naviezla kameňom z lomu, na vrch bola daná geotextília. Na geotextíliu sa návozom hliny a zasadením trávnika upravil terén. Dôvodom bolo, pri dažďoch väčšie vytápanie cesty. Na odvodnení cesty budeme ďalej pokračovať.


Športový areál

. Vybudovali sme multifunkčné ihrisko v celkovej hodnote 70.000 €.

Európska únia prispela 46.000 € a obec sa podieľala spoluúčasťou 24.000 €.

. Podarilo sa nám zabezpečiť celoplošné osvetlenie multifunkčného ihriska.

. Na tenisovom ihrisku sme pristavili garáž na parkovanie autobusu.

. Prerobili sme budovu pri hlavnom vstupe na ihrisko( pri cintoríne), na možný predaj občerstvenia s pultom.

. Zaviedla sa tam nová elektroinštalácia.

. Urobili sme nové oplotenie, medzi tenisovým ihriskom a kúpaliskom.


Cintorín

. Upravili sme priestory cintorína: vyrezaním starých prerastených tují, spôsobujúcich škodu občanom, na náhrobných kameňoch.

. Obnovili sme lavičky, vymenili sme staré dosky za nové a ošetrili novým náterom.

. V Dome Smútku sme previedli opravy vody, a technického zariadenia.


Materská škola – Janka Hraška

. Vymaľovali sme ďalšiu časť Materskej školy.

. V areáli MŠ sme vysadili 80 ihličnanov na živý plot.

. V MŠ sme urobili a umiestnili lavičky pre deti.


Kultúrny dom

. zakúpil som nový plynový sporák do kuchynky Kultúrneho domu. Bude slúžiť pri rôznych akciách v KD. Starý sporák bol nevyhovujúci.

. Odstránili sme veľký únik plynu v KD, poruchu nám

odstránil p. Juraj Urík

. Vymaľovali sme ďalšiu časť kultúrneho domu a vymenili sme vstupné, staré dvere za plastové.

. Zabezpečil som sieťky proti hmyzu na plastové okná v Kultúrnom dome.


Obecný úrad

. OÚ zabezpečil plynulé plnenie každodenných povinností, písomností, riešenie sporov, riešenie vzniknutých problémov a služieb občanom.

. Zabezpečil som dôstojné vztýčenie vlajok pred vstupom na Obecný úrad.

. Na obecnom úrade som dal prerobiť toalety. Na OÚ bolo jedno WC.

Po rekonštrukcii vzniklo WC: Dámy, WC Páni.

. Zakúpil som fekálny voz V3S, pre službu občanom. Starý fekálny voz bol pre stálu poruchovosť nevyhovujúci. Táto služba u občanov veľmi žiadaná.

. Dal som vyrobiť 2 veľké informačné tabule pre občanov a zabezpečil som ich osvetlenie.

. Zabezpečil som potravinovú pomoc pre 136 ľudí v hmotnej núdzi.

Nevládnym občanom som osobne zaviezol potravinovú pomoc do ich domovov, na zapožičanej dodávke od p. Somoru.

. pravidelne sa upravujeme priestory kosením: na cintoríne a jeho okolí, pri 11-bytovke, parku D. Tatarku, v areály Obecného úradu, Materskej školy.


Cesty

. Opravila sa vianočná svetelná výzdoba pri hlavnej ceste.

. Zabezpečili sme opravu hlavnej cesty Plevník-Drienové, od Ekolu –

smer Rašov.

. Pred MŠ sme zabezpečili nové obojstranné dopravné značenie:

„ Pozor deti.“

. V časti Dráhy budujeme základnú prístupovú cestu, ktorú darovali obci občania. Umožní im bezproblémový prístup na svoje pozemky. Cestu sme vykliesnili. Terén vyrovnali bagrom a návozom sute.


11-bytovka

. Zrušili sme starú autobusovú zástavku pri 11-bytovke a rozšírili sme parkovisko o 4 parkovacie miesta.

. Vyčistili sme čističku 11-bytovky od nánosov a zlepšili jej fungovanie.

. Naši horolezci nám boli nápomocní pri odstránení závady s vlhnutím a plesňou. Závadu sme odstránili umiestnením vetrákov štítoch strechy

11-bytovky.


Dolina

. V časti Dolina sme vybudovali deťom pieskovisko a lavičky.

. Zhrdzavené rozhlasové stĺpy sme zbavili hrdze a natreli novým náterom, ktorý predĺži ich životnosť.


Potoky

. Pokračovali sme bagrovacími prácami a odklonili sme koryto potoka pod Baňou smerom na Dolinu. Tým sa predišlo ďalšiemu podmývaniu hl. cesty.

. Ďalšie bagrovacie práce prebehli pri čistení Jadlovníckeho potoka a rigolov v kritických záplavových oblastiach.


Pálenica

. Prebehli údržbové práce pri Pálenici. Novým náterom sa natrela vstupná brána a oplotenie.


Obecná budova

. V budove pod Potravinami sa čistila kanalizácia a opravilo sa kúrenie, vybudovali sme nakladaciu rampu pre zásobovanie tovarom.

. Vybudovali sme priestor pre zber kartónov a igelitov.


Priestory pri kostole

. Celkovo sme zrenovovali vonkajšie toalety pri kostole(robila sa elektroinštalácia, vyčistenie a maľovanie priestoru).

Slúžia pre kostol a Hasičov.


Okolie Váhu

. Bojujeme s nelegálnymi skládkami pri Váhu. Skládky sa zrovnávajú gréderom a Urbár Plevník namontoval rampu. Žiaľ nedisciplinovaní občania si neuvedomujú, že za prostriedky vynaložené na likvidáciu skládok, by sa mohla zveľaďovať obec.


Ostatné

. V r. 2012 vznikol nový Hasičský zbor s novými členmi. Renovuje a opravuje sa Hasičská zbrojnica.


. Vznikla nová obecná dychová hudba „Považská Veselka,“Plevník-Drienové, ktorá reprezentuje našu obec a dosiahla už prvé úspechy.


. Dychová hudba „Hoľazňanka“ oslávila 15-te výročie od svojho vzniku.
Ján Michalec

Starosta obce