Výzva na predloženie ponuky PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 02 December 2013 08:05

 

VEC:

Výzva na predloženie ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Plevník-Drienové, 018 26 Plevník-Drienové 255

IČO: 00317608,

DIČ: 2020684721,

Tel: 042/4382180

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Obec Plevník-Drienové ako verejný obstarávateľ podľa §6 zákona č. 25/2006 Z. z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov Vás vyzýva v súlade s § 102 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na

predmet zákazy  - stavebné práce na stavbu:stavebné práce cestnej infraštruktúry,

po zimnej prevádzke v obci Plevník-Drienové, súlade s uzneseniami vlády  č.134/2013   a č. 184/2013, oprávnené obdobie použitia finančných prostriedkov na rok 2013.

2. Opis predmetu zákazky:

Prostriedky sú účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke. Oprava miestnych komunikácii v obci Plevníku-Drienovom cca 13 km. Vyrezanie, vyšramovanie, vyspravenie a odvoz sute na skládku.

3. Predpokladaná hodnota diela:

Predpokladaná hodnota diela bez DPH

4. Podmienky účasti:

Na splnenie podmienok účasti musí záujemca predložiť:

doklad o oprávnení podnikať / podľa § 26 ods. l písm. f/ v nadväznosti na ods. 2

písm. e/ zákona 25/2006 Z.z. v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať predmet

zákazky

5. Predloženie ponuky:

Záujemca predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou, elektronickou poštou alebo osobne. Ak poštou alebo osobne, tak v zalepenej obálke označenej heslom:

Oprava miestnych komunikácii - súťaž neotvárať

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom : 09.12.2013 o  8.00 hod.

Otváranie cenových ponúk bude v budove Obecného úradu Plevník-Drienové č. 255,

Dňa 09.12. 2013 o 9.00 hod.

Cenovú ponuku záujemca uvedie v členení: suma bez DPH. V prípade, že nie ste platca  DPH, uveďte, že nie ste platcom.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom je najnižšia cena.

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.

8. Zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, alebo neprijať žiadnu ponuku, ak ani jedna z ponúk nesplní podmienky uvedené vo výzve.

Víťazná ponuková cena je zároveň zmluvnou cenou.

V prípade, že víťazný dodávateľ stratí v priebehu plnenia zmluvy schopnosť ju plniť vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s druhým v poradí.

 

Ján Michalec

starosta obce