ČINNOSŤ OÚ (September - Október 2013)

Obecný Úrad

.  Zahájili sme nový školský rok a privítali sme prvákov v ZŠ a v MŠ nových škôlkarov.

.  Vymenili sme prehnité drevené podvaly, ktoré nám zabezpečil p. Peter Honek   za nové a opravili sme premostenie z hlavnej cesty, smerom ku kultúrnemu domu pri p. Linetovej.

.  Zabezpečil som bezplatný internet do Telovýchovnej  Jednoty.

.  Opravoval sa kanalizačný poklop na odvod dažďovej vody, prip.V. Ďurkechovi.

Za podpory a zastrešenia OÚ sa konali tieto podujatia:

.  14.9.2013- benefičný koncert, ktorý organizovala a moderovala p.J. Muráňová s p. Evkou Kremeňovou. Výťažok z koncertu poslúžil, ako pomoc pri liečbe chorého dievčatka „Martinky Uríkovej.“ Vystúpili na ňom naše gitaristky a DFS Dúbravček.

.  29.9.2013- sa v našej obci uskutočnilo podujatie pre deti, v spolupráci s farským úradom Predmier, Občianskym združením  - Posol, Materskými školami z farnosti Predmier pod názvom „Rozprávkový les,“ v časti Dolina.

.  13.10.2013- Sociálna komisia poriadala posedenie pre seniorov pri príležitosti mesiaca októbra – mesiac úcty k starším, kde vystúpila naša mladá kapela „Považská Veselka.“

.  Pripravili sme oznamovacie listy a volebné hárky pre našich 1.300 voličov k voľbám do trenčianskeho samosprávneho kraja. Voľby sa uskutočnili

9. novembra 2013, v zasadačke OÚ v Plevníku- Drienovom.

.  V priestoroch za Poštou sme umiestnili a zabetónovali 10 stĺpov s reflexným náterom. Dôvodom je ochránenie občanov, aby nechodili na miesta, kde sú pod povrchom umiestnené veľké žumpy.

.  Získal som sponzorským darom (firma Blachotrapez) nové plechy na autobusové zástavky.

.  Zabezpečil som orezanie stromov pri elektrickom vedení a opravu utrhnutého drôtu elektrického vedenia(p.Litera) v časti obce od pálenice po p.Jaroša.

.  P. Michalcová darovala obci 19 ks väčších tují, ktoré sme zasadili okolo tenisového hriska +1 ks vysadená pri Pošte, p. Trúchla darovala obci 1ks tuje vysadená tiež pri Pošte.

.  Zabezpečil som STK druhej modrej obecnej Ávie.

Park D.Tatarku

Drevené lavičky a odpadové koše v parku sme natreli  novým náterom.

Zabetónovali sme kovové stĺpiky, na ktoré pripneme retiazky, aby sme zamedzili nežiadanému parkovaniu v parku D.T.

Obecné studne

.  Renovovali sa pôvodné studňové pumpy, ďalej sa dokúpili pozinkované rúry na vodu, nasávací kôš a pomocný valec. Celé  15 m- dlhé zariadenie studne sme opravili a znovu osadili do studne.

.  Studne som dal obmurovať kameňom,(p. Kallo,p.Gajdošík) tým vynikol ich starobylý pôvod. Studne sú funkčné.

.  Okolo studní sme spravili zo zámkovej dlažby chodníčky, pri p. Lišajníkovi a v Materskej škole.

Cintorín

Pred sviatkom „ Všetkých svätých“ sme vyčistili cintorín, pohrabali sme veľké množstvo lístia zo starých prerastených líp a zabezpečil som jeho odvoz z areálu cintorína.

Autobusové zástavky

.  Vyčistili sme od hrdze a natreli  novým náterom, poškodené a hrdzavé  konštrukcie autobusových zástaviek.

.  Tam kde to bolo potrebné, sme vymenili drevené lavičky za nové a natreli sme ich novým náterom.

.  Začali sme s montážou nových plechov, oplášťovaním autobusových zástaviek. ( Plech som získal sponzorským darom od firmy Blachotrapez p.Doblej.)

Materská Škola

.  Vyrovnal sa  pozemok v MŠ, hlinu som zabezpečil darovacou formou sponzorského daru.

.  Konala sa úprava a zrezanie starých prerastených stromov, ničili nám budovy a chodníky.

Športový areál

.  Vykonali sme opravu odtrhnutých mantinelov viacúčelového ihriska.

.   Pracovníci Obecného úradu vykonali  údržbový rez prerastených líp, v športovom areáli a vývoz konárov.

Kultúrny dom

.  Opravili sme umývačku riadov – (firma Hošták). Porucha bola spôsobená nesprávnym použitím. Dodáme popis pokynov (p. Muraňová), ktoré je nutné dodržiavať pri používaní umývačky.

.  Zabezpečil som novú dlažbu na obnovu schodov a vstupu hlavného vchodu do kultúrneho domu a na schody do budovy Pošty.

.  Obložili sme schody do hlavného vstupu kultúrneho domu dlažbou (p.Kalo, p.Gajdošík).

.  Zabezpečil som výmenu starého poškodeného a miestami rozbitého sklobetónu na budove kultúrneho domu, na dolnom a aj hornom podlaží, za dve nové plastové okná.( P. Frolo).

Dolina

.  V časti Dolina sme urobili prerezávku stromov a prerastených kríkov, ktoré nám pretrhli drôty rozhlasového vedenia.

Opravili sme vedenie obecného rozhlasu v tomto úseku a obecný rozhlas je opäť  v prevádzke (p. Litera.

.  Opravili sme prelomenú rúru slúžiacu ako most cez potok oproti p.Martišovi. Časť rúry sme vymenili za novú.

Pošta

.  Osekali sme starú polámanú dlažbu zo schodov vedúcich na Poštu, hrozilo tu riziko zakopnutia a pádu zo schodov.

Schody sme opravili a obložili novou dlažbou.

.  Za Poštou, pri parkovisku sme vysadili 3 tuje - Strieborný cypruštek, kde dopĺňajú ostatné dreviny.

Hasiči

. 18.10.2013 Mali naši hasiči  stretnutie v Trenčíne s ministrom vnútra p. R. Kaliňákom.

.  Pracovali na úpravách klubovne Požiarnej zbrojnice.

.  Urobili drevený obklad v celej klubovej miestnosti.

.  pripravili rozpis komisií a relácie v rozhlase.

.  Pripravili sme hasičskú Áviu na STK.

Pálenica

.  Dal som vykonať revíziu elektrického zariadenia v obecnej budove- Pálenica.

Káblová televízia

.  Zabezpečil som odstránenie  poruchy na rozvode káblovej televízie, výkopom a opravou rozvodového kábla pri p. Literovi.

 

Ján Michalec starosta obce