Správa o činnosti obecného úradu za 1.štvrťrok 2015

Vážení občania, predkladám vám správu o činnosti obecného úradu za 1.štvrťrok 2015.

 

Nakoľko od 8.12.2014 došlo k zmene vo vedení obce, väčšina činnosti začiatkom roka súvisela s prevzatím úradu a agendy obce. Vykonala sa inventarizácia majetku a záväzkov obce k 31.12.2014.

 

Začiatok roka bol aj časom rôznych stretnutí z dôvodu zmien volených funkcionárov jednotlivých miesta a obcí (napr.u primátora mesta PB, prednostu Okresného úradu v PB, stretnutie s riaditeľkou a pracovníkmi ÚPSVaR v Považskej Bystrici, stretnutie, ZMOS v Považskej Bystrici, MAS Naše Považie v Dolných Kočkovciach, Streženiciach a Papradne, zúčastnil som sa tiež konferencie o odpadoch v Dolnom Kubíne, školenia starostov v Trenčíne, valného zhromaždenia PVS, a iných akcii)

 

Na našom úrade sa počas mesiacov január až marec uskutočnili rôzne kontroly : štátna inšpekcia na odpady, kontrola z úradu práce, kontrola z matriky, CO a zo životného prostredia ohľadom jedného výjazdu fekálného vozidla, nakoľko bol podaný podnet na ŽP. Nakoľko obec nemá povolenie na vývoz fekálii a vzhľadom k množiacim sa podnetom na životné prostredie, obecný fekál nebude používaný na vývoz žúmp ale len na čerpanie a prevoz vody. Všetky vykonané kontroly boli v poriadku a neboli zistené vážnejšie nedostatky. Vzhľadom k väčšiemu prídelu snehu sa priebežne vykonávala zimná údržba miestnych komunikácii v zmysle zmluvy s firmou AG Fyto a našimi pracovníkmi. Podarilo sa nám obnoviť prevádzku lyžiarskeho vleku na Dráhach, kde boli vykonané potrebné revízie a oprávnenia na obsluhu lyžiarskeho vleku. Upratovali sa obecné priestory, zametali sa cesty a chodníky. V spolupráci so MO Slovenského zväzu záhradkárov sa uskutočnila brigáda v areáli MŠ kde nám členovia MO SZZ odborne orezali a upravili ovocné stromy. Reagovali sme na sťažnosti občanov ohľadne činnosti urbárskych spoločenstiev pôsobiacich v obci tak, že sme ich pozvali na spoločné rokovanie na obecný úrad a vyslovili sme znepokojenie s ich činnosťou, teda hlavne s tým, čo po nej zostane (poškodené majetky občanov, cesty, neupravené skládky atď) o čom je spísaný aj zápis.

 

Pracovníci obecného úradu vybavovali bežnú agendu v zmysle náplne práce a zároveň sme riešili rôzne požiadavky a problémy občanov. V zmysle uznesení zo zasadnutí OZ sme konali v nedokončených záležitostiach z predchádzajúceho obdobia (dodatok č.1 k územnému plánu obce, riešila sa petícia občanov ohľadom dodržiavania územného plánu v lokalite Nižehradskej II. podaním podnetu na odbor živnostenského podnikania).

 

Bola uzatvorená zmluva na údržbu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu a v zmysle zákona aj na pracovnú zdravotnú službu. Podpísané boli aj dohody s ÚPSVaR PB ohľadom vykonávania menších obecných služieb. Kontaktovali sme aj zástupcov COOP Jednoty Krupina ohľadom odkúpenia ich budovy, na základe ktorého sa uskutočnilo osobné stretnutie na našom úrade

 

V obci sa uskutočnilo referendum o rodine dňa 7.2.2015 na ktorom sa zúčastnilo 35,98%  voličov z našej obce a toto referendum bolo neúspešné.

 

V obci sme mali za 1.štvrťrok 5 pohrebov našich spoluobčanov, ale zároveň sme medzi nami privítali 2 novorodencov.

 

Na obecnom úrade sa uskutočnilo stretnutie s predsedami organizácii a zložiek pôsobiacich v obci za účelom vzájomnej spolupráce a podpísania dohôd o spolupráci na rok 2015 a zmlúv o čerpaní dotácii na rok 2015.

 

Podali sme žiadosť na ÚPSVaR v Považskej Bystrici na vytvorenie 4 pracovných miest. Splnili sme požadované podmienky, žiadosť bola úspešná a tak  cez tento program zamestnávame na 6 mesiacov 4 ľudí s tým, že 95 % z ceny práce platí ÚPSVaR a obec len 5%, čo je myslím si pre obec výhodné a zároveň môžeme cez tento program to nakúpiť aj OOP a potrebný materiál, ktorí nám uhradí ÚPSVaR.

 

Podali sme žiadosť o NFP na Ministerstvo financií  na výmenu okien na objekte OcÚ a MŠ (max.príspevok je 13500 € + min.10 % príspevok obce). Vypracovali a zaslali sme dve monitorovacie správy na už realizované projekty a to verejné osvetlenie a centrum obce.

 

V obci sa počas vianočných a novoročných sviatkov a prvých mesiacov tohto roka konalo veľa kultúrno-športových akcii, a to : otvorenie obecného betlehemu, Jasličková slávnosť v KD, hokejbalový Snipers cup, Silvestrovský výstup na Malý Manín, Dolina cup, Novoročný koncert DH Považská Veselka a DH Hoľazňanka, karneval MŠ, karneval ZŠ, Folklórny ples DFS a Valentínsky ples DHZ a fašiangy sme ukončili pochodom masiek a pochovávaním basy v KD . Z takejto širokej ponuky si mohol určite každý občan vybrať. Zároveň ďakujem všetkým organizátorom a občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na uskutočnení týchto akcií.

 

Verím, že sa nám spoločne podarí napĺňať naše predsavzatia  a spoločne tak prispejeme k rozvoju našej obce.

 

 

 

 

Miroslav Kremeň

starosta obce

 

 

 

Plevník-Drienové, 15.4.2015