Správa o činnosti obecného úradu za 4.štvrťrok 2015

Vážení občania, predkladám vám správu o činnosti obecného úradu za 4.štvrťrok 2015.

 

Hlavnou činnosťou pracovníkov obecného úradu a starostu obce bolo plnenie úloh vyplývajúcich z rokovaní OZ a zároveň sme pracovali na veciach v prospech rozvoja a úpravy obce. Zamestnanci obecného úradu vybavovali bežnú agendu v zmysle náplne práce a zároveň sme riešili rôzne požiadavky, sťažnosti a problémy občanov. Hlavnou činnosťou pracovníkov obecného úradu a pracovníkov ktorých máme cez ÚPSVaR bolo hrabanie a odpratávanie lístia z verejných priestranstiev, upratovali sa obecné priestory, zametali sa cesty a chodníky.

Dokončili sme v spolupráci s RRA Púchov strategický dokument obce a to Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2022. V decembri bol na OZ schválený návrh rozpočtu na roky 2016-2018 a VZN č.3/2015 o miestnych daniach a VZN č.4/2015 o určení poplatku za drobný stavebný odpad. Úspešne sa zrealizovali práce a dodávky na dokončení inžinierskych sietí (vodovod a plynovod) MK Bukovanová a taktiež sa zrealizovala výmena hlavných rozvodov a stĺpov spoločnosťou SSE na Podhorí. Toto sme využili a zabudovali sme na MK Bukovanová nové zemné vedenie verejného osvetlenia v tejto novej ulici.

Verím, že sa nám podarilo odstrániť aj dlhoročný problém s dažďovou vodou na MK Rajčuľa a to realizáciou dažďovej kanalizácie s 3 ks uličných vpustí a potrubím DN 160 mm s vyústením do dvoch 4,5 m hlbokých skruží priemeru 1 m. Práce sú hotové s tým, že konečnú úpravu (betón a asfalt) zrealizujeme na jar.

Zrealizovali sme v zmysle dohody z OZ výmenu okien na požiarnej zbrojnici a elektrické vykurovanie garáže v požiarnej zbrojnici. Zároveň sme pred kostolom odvodnili rigol a zabetónovali rozpadnutý chodník, pokračovali sme betonážou pätiek verejného osvetlenie MK Dráhy a chodníka pri viacúčelovom ihrisku. Zbúrala sa pivnica pod bývalou Zentalovou kúriou, došlo k jej zasypaniu, zhutneniu a upravili sme povrch recyklovanou asfaltovou drťou. Touto drťou bola upravená a zhutnená aj cesta k RD p.Kopačku Rudolfa ml. pri Rajčuli a tiež aj cesta pri RD p.Janechovej na Doline v spolupráci s LaPS.

Pred koncom roka 2015 sa zrealizovali aj stavebné úpravy sály kultúrneho domu a to konkrétne demontáž obloženia starého dreveného sokla a nová povrchová úprava stien, doplnenie soklíkov, úpravu pódia sadrokartónom a celá sála sa nanovo aj vymaľovala. Zakúpili sme 2 stoly na stolný tenis, ktoré sú zatiaľ umiestnené a k dispozícií pre občanov v kaviarni bývalého objektu Jednota, ktorý sme začali upratovať a čiastočne prerábať, resp.sfunkčniť aspoň sociálne zariadenia a elektroinštaláciu. Premiestnili sme betónové panely pri Jednote ku kultúrnemu domu, zakúpili sme trapézový plech na oplotenie už nášho pozemku pri Jednote. Úspešne s nadáciou Pontis sme dokončili projekt Ekoobec 2015 a získali sme zdarma energetický audit objektu Obecného úradu a MŠ. Dali sme upraviť projektovú dokumentáciu na zateplenie ZŠ v zmysle súčasných platných noriem a pripravujeme projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej náročnosti objektu OÚ a MŠ, kde je už vypísaná výzva a termín na odovzdanie žiadosti vrátane projektu, príloh a povolenia je do 15.3.2016.Zakúpili sme 14 ks novej vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia.

Končia sa práce na modernizácii trate ŽSR, do predčasného užívania sa dali objekty nadjazdu a príjazdových komunikácii, ale nakoľko ešte nebola dokončená prístupová cesta od nadjazdu k zrušenému priecestiu tak otvorenie nadjazdu sa posunulo až do termínu vybudovanie tejto cesty.

 

Samozrejme nie sú len príjemné veci, množia sa sťažnosti, susedské spory, problémom zostáva odpad a hlavným problémom tohto obdobia je zrušenie napojení na cestu I/61, kde nám bolo zamietnuté trestné oznámenia a taktiež nebolo úspešné odvolanie na OÚ Trenčín, kde nás neberú ako účastníkov konania, nakoľko sme nepreukázali vlastnícke vzťahy k ceste a pozemku. Pokračujeme v tomto ďalej – zaslali sme na Krajskú prokuratúru Trenčín podnet na prešetrenie zákonnosti vydaného rozhodnutia OÚ Trenčín.

 

Počas vianočných sviatkov uskutočnili rôzne kultúrne, spoločenské a športové akcie za ktoré chcem poďakovať ich organizátorom. Spomeniem napr. jasličkovú akadémiu v KD, hokejbalové turnaje v Plevníku a na Doline, silvestrovský výstup na Malý Manín, ako aj novoročný koncert DH Hoľazňanka.

 

Je to už rok čo došlo k zmene vo vedení obce, ako starosta obce by som sa chcel poďakovať obecnému zastupiteľstvu, zamestnancom obecného úradu, MŠ, ZŠ, všetkým obetavým občanom, podnikateľom a záujmovým združeniam pôsobiacich v obci, ktorí  doteraz pomohli a pomáhajú obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju, ako aj k rozvoju spoločenského, kultúrneho a športového života. Verím, že aj v ďalších rokoch sa nám spoločne podarí napĺňať naše predsavzatia a spoločne tak prispejeme k rozvoju našej krásnej obce

 

Miroslav Kremeň

starosta obce

 

Plevník-Drienové, 15.1.2016