Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku obce PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 26 September 2017 08:20

Obec Plevník-Drienové na základe uznesenia OZ č. 54/2017 z 18.9.2017 a v zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce : časti nehnuteľnosti budovy č.p.119 (bývalá MŠ a Čarovná záhrada) nachádzajúcej sa na pozemku parc.KNC č.83/1 a záhrady na pozemku KNC 84/1, ktoré sú vo vlastníctve obce.

A. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy sú nasledovné priestory a záhrada:

A1. Nebytové priestory

-  miestnosti č.3,4,5,6,7                             95,7 m2

-  sociálne priestory (chodba+wc)               9,9 m2

Spolu :                                                      105,6 m2

A2. Nebytové priestory

-  miestnosť skladu textilu                         30,0 m2

Spolu :                                                        30,0 m2

A3. Vonkajšia záhrada

-  pozemok KNC č.84/1                              852 m2


B. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 1. Ponuka musí obsahovať: Meno, priezvisko  a adresu záujemcu,  rodné číslo., resp. názov a sídlo právnickej osoby a IČO.
 2. Záujemca predloží cenu na prenájom nehnuteľnosti  za 1m2/rok a to zvlášť za vnútorné nebytové priestory a zvlášť za vonkajšiu záhradu.
 3. Záujemca je v ponuke povinný predložiť podnikateľský zámer na danú nehnuteľnosť.
 4. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľný majetok bude prenajímať nie je stanovená.
 5. Víťazom obchodnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky.
 6. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za prenájom viacerými navrhovateľmi za splnenia súťažných podmienok rozhodne komisia podľa výhodnosti predloženého podnikateľského zámeru pre obec.
 7. Podmienkou podania ponuky je vykonanie obhliadky prenajímaných priestorov záujemcom o tieto priestory.
 8. Vyhlasovateľ podmieňuje prenájom nehnuteľnosti jej schválením obecným zastupiteľstvom obce.
 9. Výsledky súťaže prerokuje obecné zastupiteľstvo, ktoré na základe stanoviska výberovej komisie pre súťaž rozhodne o najvhodnejšom návrhu.
 10. Úspech, resp. neúspech v súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom súťaže bez zbytočného odkladu po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodnejšom návrhu. S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie  nájomnú zmluvu na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace.
 11. Vyhlasovateľ je oprávnený súťaž zrušiť, odmietnuť všetky doručené návrhy a teda neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom. Toto zrušenie súťaže vyhlasovateľ oznámi všetkým záujemcom do 5 dní, od vyhodnotenia  súťaže.


C. Podanie ponuky/návrhu:

 1. Ponuky v zalepenej obálke s označením „Obchodná verejná súťaž – prenájom nehnuteľnosti, objekt č.119 - NEOTVÁRAŤ“ zasielajte poštovou zásielkou alebo doručte osobne do podateľne OÚ v lehote do 16.10.2017 do 12.00 hod. na adresu: Obec Plevník-Drienové, 018 26 Plevník-Drienové č.255.
 2. Povinné náležitosti ponuky/návrhu na prenájom majetku :

a)   presné označenie navrhovateľa

(Fyzická osoba uvedie : Meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. č., fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: Názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu/ zástupcu, zápis v obchodnom registri, tel. č. )

b)   cenový návrh za m2/rok na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu A.

c)    podnikateľský zámer na danú nehnuteľnosť

d)   súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

e)   súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely a v rozsahu obchodnej verejnej súťaže

f)     ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby).


Táto obchodná verejná súťaž je zverejnená na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce.