Aktuality a oznamy
Vianočné popoludnie 2017 - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 04 December 2017 19:15

 
Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020 PDF Tlačiť E-mail
Sobota, 02 December 2017 12:15

Obecný úrad zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020. Tento návrh si môžete pozrieť TU.

 
Zámer o prenájme obecného majetku - časť pozemku KNE416 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 01 December 2017 10:46

V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňujeme týmto zámer prenajať nehnuteľný majetok obce spôsobom hodným osobitného zreteľa.

Jedná sa o prenájom nasledovného majetku:

pozemok  KN-E 416  orná pôda   o celkovej 7978 m2 zapísaný na LV 1080 vo vlastníctve obce, z ktorého bude predmetom nájmu len časť tohto pozemku o výmere 1060 m2 súbežne s parcelami žiadateľa.

budúci nájomca : Ladislav Haľama, Plevník-Drienové č.38, 018 26

navrhovaná cena za prenájom : 0,05 €/m2/rok

O prípad hodný osobitného zreteľa sa jedná z nasledovných dôvodov:

Budúci nájomca na základe svojej žiadosti dlhodobo užíva uvedenú časť pozemku ako ovocný sad, ktorý vysadili ešte jeho rodičia, susedí s pozemkami žiadateľa a  obec pre tento pozemok momentálne nemá iné využitie. Doba nájmu sa stanovuje na 10 rokov.

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 30.11.2017 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 24 November 2017 16:30

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 30.novembra 2017 (štvrtok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2016/2017
 6. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj  majetku obce – „pozemky pod pálenicou“
 7. Rozbor hospodárenia obce k 30.9.2017
 8. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2017 – rozpočtové opatrenia
 9. Informácia o príprave rozpočtu na roky 2018-2020
 10. Správa hlavného kontrolóra o výsledku vykonaných kontrol
 11. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 12. Diskusia
 13. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce

 
Rozšírenie vrecového zberu o tetrapaky a plechovice - oznam PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16 November 2017 12:46

Oznamujeme Vám, že na základe dohody so zberovou spoločnosťou s účinnosťou od dnešného dňa rozširujeme vrecový separovaný zber aj o terapaky a kovové obaly (plechovice). Tento druh odpadu môžete zbierať a odovzdávať vo vreciach určených na plasty, teda v odovzdávaných vreciach môžu byť plasty, tetrapaky a plechovice spoločne. Obaly z tetrapakov odovzdávajte opláchnuté a pokiaľ je to možné stlačte ich objem na minimum. Sklo sa odovzdáva do zelených zberných nádob umiestnených za poštou, nefunkčné a nepotrebné elektrospotrebiče na zberné miesto za poštou a textil do zberných nádob pred bývalou kaviarňou. Prehľad odpadov, ktoré sa do vriec odovzdávajú si môžete pozrieť na letáku nižšie.

Čítať celý článok...
 
Zámer na predaj majetku obce - časti pozemkov z parcely KNC410/52 a KNE 478/103 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 13 November 2017 16:06

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na predaj majetku obce – časti pozemkov z pôvodnej parcely KNC 410/52 a KNE 478/103 určených podľa schváleného územného plánu obce na výstavbu rodinných domov. Predaj bude realizovaný spôsobom obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Jedná sa o dva ucelené celky (A,B) pre výstavbu RD pozostávajúce z troch parciel nasledovne :

A1)  k.ú.  Plevník-Drienové, parc. KNC 410/89 o výmere 480 m2, orná pôda

A2)  k.ú.  Plevník-Drienové, parc. KNC 1539/12 o výmere 1017 m2, orná pôda

A3)  k.ú.  Plevník-Drienové, parc. KNC 1538/10 o výmere 163 m2, ostatná plocha

B1)  k.ú.  Plevník-Drienové, parc. KNC 410/91 o výmere 400 m2, orná pôda

B2)  k.ú.  Plevník-Drienové, parc. KNC 1539/13 o výmere 1082 m2, orná pôda

B3)  k.ú.  Plevník-Drienové, parc. KNC 1538/11 o výmere 170 m2, ostatná plocha

Parcely je možné odkúpiť vcelku (A+B) alebo aj jednotlivo (A alebo B) podľa hore uvedeného rozpisu

 
Obchádzka a zmena zastávky autobusov smerom na Dolinu. PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 13 November 2017 13:39

Z dôvodu havarijného stavu mosta smerom na Dolinu Vám oznamujeme že po vzájomnej dohode obce, SAD Žilina a Okresného úradu v Považskej Bystrici sa mení trasa autobusov a zastávky smerom na Dolinu, kde od 13.11.2017 je odsúhlasená obchádzka po miestnej komunikácii okolo parku a futbalového ihriska a pozícia zastávky, ktorá bola pri kostole sa presúva na zastávku pri parku (pred p.Valjentom).

Ďakujeme za pochopenie.

 
Obchodná verejná súťaž - pozemky na IBV (pod pálenicou) PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 09 November 2017 07:40

Obec Plevník-Drienové na základe uznesenia OZ č. 67/2017 zo dňa 30.10.2017 a v zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na predaj obecného majetku - časti pozemkov vytvorených z pôvodnej parcely KN-C 410/52 a KN-E 478/103 v k.ú. Plevník-Drienové určených v zmysle schváleného územného plánu obce na IBV.

Viac informácii a podmienky obchodnej verejnej súťaže si môžete pozrieť TU.

 
Katarínska zábava, 25.11.2017 - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 06 November 2017 06:52

 
Výsledky volieb na predsedu a do zastupiteľstva TSK za našu obec a okres PDF Tlačiť E-mail
Nedeľa, 05 November 2017 06:26

Výsledky volieb na predsedu a do zastupiteľstva TSK za našu obec si môžete pozrieť TU.

Výsledky volieb na predsedu a do zastupiteľstva TSK za okres Považská Bystrica si môžete pozrieť TU.

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 30.10.2017 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 26 Október 2017 13:32

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 30.októbra 2017 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom majetku obce – „objekt č.119“
 6. Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke oporných bodov so spoločnosťou Pego Slovakia, s.r.o.
 7. Návrh na schválenie asfaltovania miestnych komunikácii z rezervného fondu obce
 8. Návrh na schválenie zámeru predaja majetku obce - časť pozemku KNC 410/52 a KNE 478/103
 9. Návrh na zámenu pozemku KNC 1332/7 (zberný dvor) a časti pozemku KNE 478/103
 10. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2017 – rozpočtové opatrenia
 11. Návrh na úpravu príspevku na dieťa do 15 rokov navštevujúce CVČ
 12. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 13. Diskusia
 14. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 31