Aktuality a oznamy
Naša obec hoduje - pozvánka na 19 a 20.8.2017 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 14 August 2017 15:56

 
Dolinské hody 13.8. - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 04 August 2017 08:45

 
Perzeidy 2017 - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 04 August 2017 08:34

Astronomický klub Juraja Bardyho v Plevníku – Drienovom, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pozývajú všetkých záujemcov z radov laickej i odbornej verejnosti na 31. ročník astronomickej expedície pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku

Perzeidy 2017

Termín a miesto:  11. - 19. augusta 2017 -  na lúke pod pamätníkom SNP vo Vrchteplej.

Čítať celý článok...
 
Morava krásna zem - pozvánka na festival 11.8. v Galante PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 04 August 2017 08:29

 
HaZZ PB vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 03 August 2017 07:40

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Považskej Bystrici  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov

od 3.8.2017, 10:00 hod.  do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.


Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  zakazuje najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad.
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. p) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.
 
Pozvánka na branný viacboj kynológov - 29.7.2017 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 28 Júl 2017 05:35

Kynologický klub Plevník-Drienové Vás srdečne pozýva na branný viacboj kynológov (BVK) a oceľový branný viacboj kynológov (OBVK), ktorý sa uskutoční v sobotu 29.7.2017 od 8,00 hod v športovom areáli v našej obci.

 
Oznám o zatvorení obecného úradu v 31.týždni (31.7-4.8) PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 27 Júl 2017 06:35

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov obecného úradu, bude tento v čase od pondelka 31.7.2017 do piatka 4.8.2017 zatvorený.

V prípade riešenia neodkladných záležitostí môžete kontaktovať starostu obce na tel.č. 0903 791689.

Za pochopenie ďakujeme a prajeme vám príjemné prežitie letných dní.

 
Futbalové turnaje o pohár starostu obce - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 17 Júl 2017 14:07

 
Dúbravček spolu so sokolom preletel celé Slovensko - článok v MY naša Považská PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 17 Júl 2017 07:19

Článok o našom FS Dúbravček, ktorý je uverejnený v týždeníku MY naša Považská  si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz : https://mypovazska.sme.sk/c/20604595/dubravcek-spolu-so-sokolom-preletel-cele-slovensko.html

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 26.6.2017 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 22 Jún 2017 13:07

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 26.júna 2017 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2016
 6. Návrh na čerpanie rezervného fondu obce v roku 2017
 7. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2017 – rozpočtové opatrenia
 8. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaja majetku obce – „pozemky za Váhom“
 9. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom majetku obce – „Čarovná záhrada“
 10. Návrh na vstup obce do združenia „Združenie obcí Strážovské vrchy“
 11. Návrh na podanie žiadosti o NFP na projekt „Predchádzanie BRO formou domáceho kompostovania“
 12. Návrh na úpravu zásad odmeňovania zástupcu starostu obce, poslancov OZ, predsedov a členov komisii a zapisovateľky OZ
 13. Návrh na schválenie zmeny vo funkcii veliteľa a preventivára DHZ
 14. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2017
 15. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku vykonaných kontrol
 16. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 17. Diskusia
 18. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce

 
Veľkokapacitné kontajnery pri cintoríne od 16.6 do 19.6. PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 16 Jún 2017 08:54

Oznamujeme občanom, že v dňoch od piatka 16.6 - do pondelka 19.6.2017 budú na ploche pri cintoríne k dispozícii veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad.

Zároveň upozorňujeme občanov, aby do veľkokapacitných kontajnerov nehádzali objemný odpad (nábytok - skrine, postele a pod.) a taktiež stavebný odpad.

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 29