Aktuality a oznamy
Obchodná verejná súťaž - pozemky na IBV (pod pálenicou) PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 09 November 2017 07:40

Obec Plevník-Drienové na základe uznesenia OZ č. 67/2017 zo dňa 30.10.2017 a v zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na predaj obecného majetku - časti pozemkov vytvorených z pôvodnej parcely KN-C 410/52 a KN-E 478/103 v k.ú. Plevník-Drienové určených v zmysle schváleného územného plánu obce na IBV.

Viac informácii a podmienky obchodnej verejnej súťaže si môžete pozrieť TU.

 
Katarínska zábava, 25.11.2017 - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 06 November 2017 06:52

 
Výsledky volieb na predsedu a do zastupiteľstva TSK za našu obec a okres PDF Tlačiť E-mail
Nedeľa, 05 November 2017 06:26

Výsledky volieb na predsedu a do zastupiteľstva TSK za našu obec si môžete pozrieť TU.

Výsledky volieb na predsedu a do zastupiteľstva TSK za okres Považská Bystrica si môžete pozrieť TU.

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 30.10.2017 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 26 Október 2017 13:32

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 30.októbra 2017 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom majetku obce – „objekt č.119“
 6. Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke oporných bodov so spoločnosťou Pego Slovakia, s.r.o.
 7. Návrh na schválenie asfaltovania miestnych komunikácii z rezervného fondu obce
 8. Návrh na schválenie zámeru predaja majetku obce - časť pozemku KNC 410/52 a KNE 478/103
 9. Návrh na zámenu pozemku KNC 1332/7 (zberný dvor) a časti pozemku KNE 478/103
 10. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2017 – rozpočtové opatrenia
 11. Návrh na úpravu príspevku na dieťa do 15 rokov navštevujúce CVČ
 12. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 13. Diskusia
 14. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce

 
Voľby do VÚC TSK (4.11.2017) - zoznam kandidátov PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19 Október 2017 09:41

Zoznam kandidátov na predsedu TSK si môžete pozrieť TU.

Zoznam kandidátov na poslancov TSK si môžete pozrieť TU.

 
Pozvánka na divadelné predstavenie - 5.11.2017 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19 Október 2017 07:42

 
Zber a odvoz separovaného odpadu - pondelok 16.10.2017 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 11 Október 2017 06:10

Oznamujeme občanom, že v pondelok 16.10.2017 bude v našej obci prebiehať zber a odvoz separovaného odpadu (plasty a papier). Zároveň Vám oznamujeme, že textil sa zbierať nebude, ale môžete ho odovzdať do zberných kontajnerov na textil pred obecným úradom.


 
Zber elektroodpadu - oznam PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 02 Október 2017 09:29

Oznamujeme občanom, že do piatku 6.10.2017 sa uskutoční zber elektroodpadu - nepotrebnej a pokazenej elektro techniky ako sú práčky, sporáky, televízory,mikrovlnky, počítače,mixéry a iné. Tento odpad môžete odovzdať na zberné miesto za poštou.

 
Rozprávkový les 2017 - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 26 September 2017 08:25

 
Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku obce PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 26 September 2017 08:20

Obec Plevník-Drienové na základe uznesenia OZ č. 54/2017 z 18.9.2017 a v zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce : časti nehnuteľnosti budovy č.p.119 (bývalá MŠ a Čarovná záhrada) nachádzajúcej sa na pozemku parc.KNC č.83/1 a záhrady na pozemku KNC 84/1, ktoré sú vo vlastníctve obce.

A. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy sú nasledovné priestory a záhrada:

A1. Nebytové priestory

-  miestnosti č.3,4,5,6,7                             95,7 m2

-  sociálne priestory (chodba+wc)               9,9 m2

Spolu :                                                      105,6 m2

A2. Nebytové priestory

-  miestnosť skladu textilu                         30,0 m2

Spolu :                                                        30,0 m2

A3. Vonkajšia záhrada

-  pozemok KNC č.84/1                              852 m2


B. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

Čítať celý článok...
 
Olympiáda seniorov 2017 - zostrih PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 19 September 2017 11:51

Ponúkame Vám zostrih z Olympiády seniorov 2017, ktorá sa uskutočnila v športovom areáli našej obce v pondelok 11.9.2017. Uvedený zostrih si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz :

https://youtu.be/m_guArX5a20

http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/vuc/item/12404-vuc-2292017-olympiáda-seniorov

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 3 z 33