Aktuality a oznamy
Oznám o zatvorení obecného úradu v 31.týždni (31.7-4.8) PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 27 Júl 2017 06:35

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov obecného úradu, bude tento v čase od pondelka 31.7.2017 do piatka 4.8.2017 zatvorený.

V prípade riešenia neodkladných záležitostí môžete kontaktovať starostu obce na tel.č. 0903 791689.

Za pochopenie ďakujeme a prajeme vám príjemné prežitie letných dní.

 
Futbalové turnaje o pohár starostu obce - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 17 Júl 2017 14:07

 
Dúbravček spolu so sokolom preletel celé Slovensko - článok v MY naša Považská PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 17 Júl 2017 07:19

Článok o našom FS Dúbravček, ktorý je uverejnený v týždeníku MY naša Považská  si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz : https://mypovazska.sme.sk/c/20604595/dubravcek-spolu-so-sokolom-preletel-cele-slovensko.html

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 26.6.2017 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 22 Jún 2017 13:07

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 26.júna 2017 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2016
 6. Návrh na čerpanie rezervného fondu obce v roku 2017
 7. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2017 – rozpočtové opatrenia
 8. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaja majetku obce – „pozemky za Váhom“
 9. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom majetku obce – „Čarovná záhrada“
 10. Návrh na vstup obce do združenia „Združenie obcí Strážovské vrchy“
 11. Návrh na podanie žiadosti o NFP na projekt „Predchádzanie BRO formou domáceho kompostovania“
 12. Návrh na úpravu zásad odmeňovania zástupcu starostu obce, poslancov OZ, predsedov a členov komisii a zapisovateľky OZ
 13. Návrh na schválenie zmeny vo funkcii veliteľa a preventivára DHZ
 14. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2017
 15. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku vykonaných kontrol
 16. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 17. Diskusia
 18. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce

 
Veľkokapacitné kontajnery pri cintoríne od 16.6 do 19.6. PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 16 Jún 2017 08:54

Oznamujeme občanom, že v dňoch od piatka 16.6 - do pondelka 19.6.2017 budú na ploche pri cintoríne k dispozícii veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad.

Zároveň upozorňujeme občanov, aby do veľkokapacitných kontajnerov nehádzali objemný odpad (nábytok - skrine, postele a pod.) a taktiež stavebný odpad.

 
Plevnický DYCHFEST - pozvánka, 25.6.2017 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 16 Jún 2017 08:51

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2017 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 12 Jún 2017 13:25

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2017 si môžete prečítať TU.

 
Harmonogram zberu zložiek separovaného odpadu - 2.polrok 2017 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 12 Jún 2017 13:03

26. 07. 2017 (streda)

24. 08. 2017 (štvrtok)

21. 09. 2017 (štvrtok)

16. 10. 2017 (pondelok)

13. 11. 2017 (pondelok)

14. 12. 2017 (štvrtok)

Čítať celý článok...
 
Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 09 Jún 2017 15:05

Obecný úrad zverejňuje Návrh záverečného účtu obce za rok 2016. Celý dokument si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz : "Návrh záverečného účtu obce".

 
Obchodná verejná súťaž - prenájom nehnuteľnosti č.119 (Čarovná záhrada) PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 09 Jún 2017 14:50

Obec Plevník-Drienové na základe uznesenia OZ č. 25/2017 z 29.5.2017 a v zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce : časti nehnuteľnosti budovy č.p.119 (Čarovná záhrada) nachádzajúcej sa na pozemku parc.KNC č.83/1 a záhrady na pozemku KNC 84/1, ktoré sú vo vlastníctve obce.

A. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov a záhrady nasledovne:

A1. Nebytové priestory

-  miestnosti č.3,4,5,6,7                             95,7 m2

-  sociálne priestory (chodba+wc)               9,9 m2

Spolu :                                                     105,6 m2

A2. Vonkajšia záhrada

-  pozemok KNC č.84/1                              852 m2

Čítať celý článok...
 
Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov za Váhom PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 05 Jún 2017 10:47

Obec Plevník-Drienové na základe uznesenia OZ č. 23/2017 z 29.5.2017 a v zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na predaj a prenájom pozemkov bývalého areálu betonárky (pozemky za Váhom) pre hospodárske využite:

Jedná sa o nasledovné parcely:

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/1 o výmere 12 847 m2, zastavané plochy a nádvoria

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/8 o výmere 6 969 m2, zastavané plochy a nádvoria

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/9 o výmere 3 406 m2, zastavané plochy a nádvoria

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 5 z 33