Aktuality a oznamy
Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1.polrok 2017 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 29 November 2016 17:18

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce si môžete pozrieť TU.

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 1.12.2016 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 25 November 2016 15:25

V zmysle § 12 zákona č.369/1990  Zbierky  o obecnom  zariadení  v znení  neskorších zmien  a doplnkov zvolávam zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré  sa  uskutoční dňa 1.decembra 2016  (štvrtok) o 18,00 hodine v zasadacej  miestnosti  obecného  úradu  s nasledovným  programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Rozbor hospodárenia obce k 30.9.2016
 6. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2016 – rozpočtové opatrenia
 7. Návrh na schválenie VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 8. Návrh na úpravu poplatkov v školskom klube detí  a v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 9. Informácia o príprave rozpočtu na roky 2017-2019
 10. Informácia o stave podaných žiadostí o NFP a o pripravovaných akciách na najbližšie obdobie
 11. Rôzne - žiadosti občanov
 12. Diskusia
 13. Záver


Miroslav Kremeň, starosta obce


 
Návrh VZN č.2/2016 o ochrane ovzdušia PDF Tlačiť E-mail
Streda, 16 November 2016 16:31

Obecný úrad zverejňuje "Návrh VZN č.2/2016 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Plevník-Drienové".

Tento návrh je zverejnený v menu "Na stiahnutie" a zložke "Obecné dokumenty".

 
Zber a odvoz separovaného odpadu - 16.11.2016 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 11 November 2016 08:50

Oznamujeme občanom, že v stredu 16.11.2016 bude v našej obci prebiehať zber a odvoz separovaného odpadu. Zároveň Vám oznamujeme, že textil sa do konca roka už nebude zbierať, ale môžete ho odovzdať do zberných kontajnerov na textil pred obecným úradom. O obnovení zberu textilu Vás budeme informovať.

 
Obmedzenie dopravy na ceste Rajčuľa z dôvodu jej rekonštrukcie PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 11 November 2016 08:44

Oznamujem občanom že od piatka 11.11.2016 sa začalo s rekonštrukciou miestnej komunikácie Rajčuľa. Predpoklad položenia nového asfaltového koberca je v utorok a stredu teda 15-16.11.2016. Z týchto dôvodov bude obmedzená doprava na tejto ceste. Zároveň žiadame občanov aby si orezali konáre zasahujúce do tejto cesty.

 
Oznam o uzávierke cesty pod Strečnom PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 03 November 2016 14:09

Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina o termínoch úplnej uzávierky

cesty I. triedy I/18 v úseku km cca 466,900 - 477,000 katastra obce Strečno a  katastra mesta Vrútky

Na základe vydaného povolenia Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií číslo OU-ZA-OCDPK-2016/042373/2/BIL zo dňa 02.11.2016, informujeme verejnosť o:

Úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku km cca 466,900 - 477,000 v katastri obce Strečno a v katastri mesta Vrútky z dôvodu vykonávania sanácie skalného brala pod hradom Strečno.

Úplná uzávierka bude realizovaná od 12. novembra 2016 do 18. decembra 2016, šesť po sebe idúcich víkendov  od  soboty ráno 08:00 hod. do nedele večer 16:00 hod.

Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené  dopravným značením.  Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov! Na miestach uzavretia cesty počas uzávierky, bude nepretržite hliadkovať hliadka PZ SR.

 
Katarínska zábava TJ - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Streda, 02 November 2016 09:25

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 27.10.2016 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 21 Október 2016 09:06

V zmysle § 12 zákona č.369/1990  Zbierky  o obecnom  zariadení  v znení  neskorších zmien  a doplnkov zvolávam zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré  sa  uskutoční

dňa 27.októbra 2016  (štvrtok) o 18,00 hodine

v zasadacej  miestnosti  obecného  úradu  s nasledovným  programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie výnimky z najnižšieho počtu žiakov v ZŠ Plevník-Drienové na školský rok  2016/2017
 6. Návrh na schválenie urbanistickej štúdie IBV Podhorie – Strihovské
 7. Návrh na schválenie predaja obecného majetku – parcela KN-C 400/4 o výmere 526 m2, KN-C 400/5 o výmere 120 m2, KN-C 400/6 o výmere 67 m2, KN-C 400/7 o výmere 27 m2, KN-C 401/3 o výmere 1013 m2 a KN-C 1528/13 o výmere 199 m2 a celkovej výmere 1952 m2 spôsobom hodným osobitného zreteľa v prospech p.Štefana Butka a manželky Emílie, Plevník-Drienové č.227
 8. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP z envirofondu na akciu : „Obecné kompostovisko s ročnou kapacitou do 10 t“
 9. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
 10. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2016 – rozpočtové opatrenia
 11. Rôzne - žiadosti občanov
 12. Diskusia
 13. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce

 
Zber a odvoz separovaného odpadu - 20.10.2016 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 17 Október 2016 13:37

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 20.10.2016 bude v našej obci prebiehať zber a odvoz separovaného odpadu.

 
Urbanistická štúdia IBV Strihovské - návrh PDF Tlačiť E-mail
Streda, 12 Október 2016 05:35

Návrh urbanistickej štúdie IBV Strihovské si môžete pozrieť TU.

 
Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 11 Október 2016 06:14

Č. 902/2016                                                                                                                 Plevník-Drienové 11.10.2016


ZÁMER O PREDAJI NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňujeme týmto zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Jedná sa o nasledovný majetok:

 • pozemok  registra E KN parcela  číslo   478/105 – orná pôda o výmere 1875 m²  zapísaný na LV 1294 vo vlastníctve obce, z ktorého je geometrickým plánom č.37/2016 vyhotoveným geodetom Ing. Vierou Laginovou  oddelená nová parcela KN-C 400/4 o výmere 526 m2-diel 1, KN-C 400/5 o výmere 120 m2 -diel 2, KN-C 400/6 o výmere 67 m2-diel 3, KN-C 400/7 o výmere 27 m2-diel 4, KN-C 401/3 o výmere 1013 m2 -diel 5, a pozemok registra E KN parcela č. 478/106 – orná pôda o výmere 196 m²  zapísaný na LV 1294 vo vlastníctve obce, z ktorého je geometrickým plánom č.37/2016   oddelená nová parcela KN-C 1528/13 o výmere 199 m2 -diel 6, Celková výmera je 1952 m2

V prospech kupujúceho :  Štefan Butko a manželka Emília, bytom 018 26 Plevník-Drienové 227

Celková kúpna cena schválená uznesením OZ č.52/2016 je 10 €.

O prípad hodný osobitného zreteľa sa jedná z nasledovných dôvodov:

Uvedené parcely sa nachádzajú pri rodinnom dome kupujúcich, sú oplotené a užívali  ich ešte ich rodičia. Dôvodom tohto odpredaja je aj fakt, že tieto parcely ešte v roku 1919 odkúpil prastarý otec Jozef Bednár podľa priloženej predajnej zmluvy z 31. augusta 1919. Zmluva bola zapísaná v pozemkovej knihe vo vložke 215. V roku  1963 im boli parcely vyvlastnené a prešli na Československý štát- Krajskú plemenársku správu Banská Bystrica a delimitačným protokolom z 25.októbra 1999  prešli zdarma na Obec Plevník-Drienové nakoľko si rodičia žiadateľov v reštitúcií neuplatnili  na tieto  pozemky nárok. Obec pre tento druh pozemku nemá iné využitie. Náklady spojené s predajom pozemkov, poplatky a cenu za vyhotovenie GP si budú hradiť kupujúci.


Miroslav Kremeň, starosta obce

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 9 z 31