Aktuality a oznamy
Oznámenie o kontrole komínov v RD členmi DHZ PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 07 Október 2016 10:37

Oznamujeme občanom, že v sobotu 8.10.2016 bude od 8,00 hod prebiehať plánovaná povinná kontrola komínov členmi nášho DHZ.

 
Oznámenie o zatvorení predajne COOP Jednota PDF Tlačiť E-mail
Streda, 05 Október 2016 08:08

Oznamujeme Vám, že z prevádzkovo – technických dôvodov bude predajňa Potraviny MIX č. 04 – 582 Plevník-Drienové  zatvorená v termíne od nedele 9.októbra  do 23.novembra 2016. V predajni bude v uvedenom termíne vykonaná celková rekonštrukcia a modernizácia priestorov a zariadenia. Predpokladaný termín otvorenia predajne je stanovený na 24. novembra 2016.

Náhradný predaj bude zabezpečený v predajniach  COOP Jednota v Považskej Teplej a v meste Považská Bystrica a v našej obci bude zabezpečený predaj potravín v predajni "Môj obchod" u pána Uríka, kde budú mať predĺžené otváracie hodiny a otvorené bude každý deň okrem nedele.

 
Zdravotná prednáška o bylinkách 28.9.2016 - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 23 September 2016 07:43

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 29.9.2016 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 23 September 2016 05:55

V zmysle § 12 zákona č.369/1990  Zbierky  o obecnom  zariadení  v znení  neskorších zmien  a doplnkov  zvolávam zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré  sa  uskutoční

dňa 29.septembra 2016  (štvrtok) o 18,00 hodine

v zasadacej  miestnosti  obecného  úradu  s nasledovným  programom :

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie analýzy činnosti Základnej školy Dominika Tatarku za školský rok 2015/2016
 6. Návrh na schválenie zastavovacej štúdie IBV Podhorie – Strihovské pre parc. č.1688/1,1688/3,1688/4 a 1688/5
 7. Návrh na schválenie zastavovacej štúdie IBV Podhorie IV. – Strihovské pre parc.č.847, 848/1, 850, 853/1, 853/2 a 854
 8. Rozbor hospodárenia obce k 30.6.2016
 9. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2016 – rozpočtové opatrenia
 10. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaja majetku obce – „ pozemky za Váhom“
 11. Návrh na schválenie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
 12. Rôzne (žiadosti občanov, SMS spravodaj, pripravované akcie)
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Miroslav Kremeň, starosta obce

 
Pozvánka - poznávací zájazd do Martina PDF Tlačiť E-mail
Streda, 21 September 2016 09:18

Miestny odbor Matice Slovenskej v Plevníku-Drienovom poriada dňa 24.9.2016, t.j. v sobotu autobusový zájazd do Martina spojený s prehliadkou Literárneho múze, Slovenského národného múzea a Národného cintorína.

Odchod autobusu je o 6,45 hod. od obecného úradu.

Záujemcovia o zájazd sa môžu prihlásiť na obecnom úrade.

 
Zber a odvoz separovaného odpadu - 22.9.2016 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 19 September 2016 06:55

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 22.9.2016 bude v našej obci prebiehať zber a odvoz separovaného odpadu.

 
Veľkokapacitné kontajnery na odpad - oznam PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 09 September 2016 12:08

Oznamujeme občanom, že v dňoch od piatka 9.9 - do pondelka 12.9.2016 budú na ploche pri cintoríne k dispozícii veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad.

Zároveň upozorňujeme občanov, aby do veľkokapacitných kontajnerov nehádzali objemný odpad (nábytok - skrine, postele a pod.) a taktiež stavebný odpad.

 
Návrh VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 06 September 2016 18:49

Obecný úrad zverejňuje "Návrh VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Plevník-Drienové".

Tento návrh je zverejnený v menu "Na stiahnutie" a zložke "Obecné dokumenty".

 
Verejná obchodná súťaž - predaj pozemkov za Váhom PDF Tlačiť E-mail
Streda, 31 August 2016 13:35

č.794/2016                                                          V Plevníku-Drienovom, 31.8.2016

Obchodná verejná súťaž

Obec Plevník-Drienové na základe uznesenia OZ č. 37/2016 a v zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na predaj a prenájom pozemkov bývalého areálu betonárky Doprastav,a.s. (pozemky za Váhom) pre hospodárske využite:

Jedná sa o nasledovné parcely:

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/1 o výmere 12 847 m2, zastavané plochy a nádvoria

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/8 o výmere 6 969 m2, zastavané plochy a nádvoria

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/9 o výmere 3 406 m2, zastavané plochy a nádvoria

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/18 o výmere 12 584 m2, zastavané plochy a nádvoria

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 1. Ponuka musí obsahovať: Meno, priezvisko a adresu záujemcu,  rodné číslo., resp. názov a sídlo právnickej osoby a IČO. Záujemcom ponúknutá kúpna cena za 1m2, resp. cena za nájom za 1m2/rok a číslo parcely o ktorú má  záujem.
 2. Uchádzač je povinný celú kúpnu cenu pozemku uhradiť  na účet obce pred  podaním návrhu  na zápis do katastra nehnuteľností, najneskôr 31.12.2016. Podmienky platenia nájmu budú dohodnuté v nájomnej zmluve.
 3. S uchádzačom môže obec uzatvoriť aj zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ale musí byť dodržané ustanovenie určené v bode 2. Zmluvy budú uzatvárané v zmysle Občianskeho zákonníka.
 4. Vyhlasovateľ je oprávnený súťaž zrušiť, odmietnuť všetky doručené návrhy a teda neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom. Toto zrušenie súťaže vyhlasovateľ oznámi všetkým záujemcom do 5 dní, od vyhodnotenia  súťaže.

Parcely je možné odkúpiť alebo prenajať vcelku alebo aj jednotlivo podľa hore uvedeného rozpisu parciel.

Ponuky v zalepenej obálke s označením „Neotvárať  - obchodná verejná súťaž – pozemky za Váhom“ zasielajte poštovou zásielkou alebo doručte osobne do podateľne OÚ v lehote do 21.9.2016 do 12.00 hod. na adresu: Obec Plevník-Drienové, 018 26 Plevník-Drienové č.255.

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku predmetných parciel pred podaním cenovej ponuky so starostom obce na č.t. 042/4382180, 0903791689. Uvedená obchodná verejná súťaž je zverejnená na úradnej tabuli obce, internetovej stránke obce a v regionálnej tlači.


Miroslav Kremeň, starosta obce

- vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 31.8.2016

- zverejnené na internetovej adrese obce dňa : 31.8.2016

- zvesené z úradnej tabule obce dňa :

 
Obecné hody 13-14.8.2016 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 12 August 2016 05:13

Oznamujeme občanom, že v dňoch 13.8. – 14.8.2016 sa v našej obci budú konať obecné hody.

V sobotu 13.8.2016 bude športový deň – s názvom „ obecný sedemboj „ , ktorý sa začne o 14,00 hod. v areáli futbalového ihriska, kde budú prebiehať rôzne súťažné disciplíny pre deti, ale i dospelých, a tak si každý môže zmerať svoje sily v 7 športových disciplínach.

Okrem súťaženia, si môžete prísť vychutnať nielen nádych športového dňa, ale i dobrý guláš a príjemne sa zabaviť a posedieť.

 

V nedeľu dňa 14.8.2016 začneme o 9,30 hod. hodovou svätou omšou. Po skončení svätej omše Vás naladia tóny DH Hoľazňanky a sladké občerstvenie pred areálom obecného úradu.

V popoludňajších hodinách o 16,00 hod. sa v areáli ihriska uskutoční tradičný dychfest DH Hoľazňanky aj so svojimi hosťami. O občerstvenie a dobrú hodovú náladu je postarané.

Tešíme sa na Vás.

 
TJ Plevník-Drienové - AS Trenčín - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 08 August 2016 06:19

SLOVNAFT CUP 2016/17

2. kolo, streda 10.8.2016 o 17,00 hod, štadión TJ Plevník-Drienové

TJ PLEVNÍK-DRIENOVÉ - AS TRENČÍN

Srdečne všetkých pozývame na najväčšiu športovú udalosť v histórií našej obce, kde sa naše mužstvo stretne s 2-násobnýcm víťazom Slovenskej ligy a Slovenského pohára v ročníkoch 2014/15 a 2015/16

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 10 z 31