V tomto období prebieha rekonštrukcia MŠ a obecného úradu, preto z tohto dôvodu dôjde k obmedzeniu úradných hodín obecného úradu a to nasledovne :Obecný úrad bude otvorený denne do  stredy 29.7. V dňoch 30-31.7 bude obecný úrad zatvorený a dočasne presťahovaný do priestorov novej hasičskej zbrojnice. Od pondelka 3.8. do piatku 14.8. bude obecný úrad z dôvodu rekonštrukcie priestorov a čerpania dovolenky zatvorený. Následne od pondelka 17.8. bude obecný úrad otvorený v dočasných priestoroch novej hasičskej zbrojnice. Ďakujeme za pochopenie

Oznamujeme Vám, že od 22.7.2020 boli doručované rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti a za psa na rok 2020. Vzhľadom k  rekonštrukcií obecného úradu a MŠ a úpravy úradných hodín Vás chceme poprosiť, aby ste dane uhrádzali elektronicky prevodom z účtu, prípadne osobne do pokladne obecného úradu.

Oznamujeme Vám, že od 1.6.2020 je v našej obci v prevádzke ZBERNÝ DVOR. Zberný dvor je otvorený každú stredu od 13,00 do 17,00 hod. a každú sobotu od 8,00 do 12,00 hod. prípadne po telefonickej dohode. Na zberný dvor je možno bezplatne odovzdávať len nasledovný vytriedený odpad:

  • šatstvo, ktoré musí byť čisté a suché šatstvo. jedná sa o všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň a tiež doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod. ).
  • jedlé oleje a tuky z domácnosti
  • objemový odpad ako sú nábytky, okná dvere a pod.
  • biologicky rozložiteľný odpad , ktorý neviete spracovať v domácom kompostéri alebo kompostovisku (napr.konáre).
  • a drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.) v množstve 500 kg/osoba/rok zdarma. V prípade väčšieho množstva je poplatok za odovzdaný stavebný odpad 0,065 €/kg odpadu.

Areál zberného dvora je umiestnený v blízkosti cesty III/1960 vedúcej do miestnej časti Dolina (pod pálenicou). Zberný dvor je zriadený na účely legálneho uloženia niektorých vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Zberný dvor  je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území obcí Plevník-Drienové, Záskalie, Kostolec a Vrchteplá. Pri odovzdaní odpadu na zberný dvore je každý kto odpad odovzdáva preukázať sa dokladom totožnosti (občiansky preukaz). Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti ! Na zberný dvor je možné odovzdať len odpad, ktorý je špecifikovaný v rozhodnutí na prevádzkovanie zberného dvora.

Ostatné druhy odpadov, ktoré nie je možné odovzdať na zberný dvor patria do smetných nádob na zmesový komunálny odpad, alebo do vriec separovaného mesačného zberu alebo pristavených kontajnerov na konkrétny druh odpadu. Buďte preto zodpovední a trieďte odpad – má to zmysel pre,  nás ako i pre životné prostredie.

Podrobné informácie o odpadovom hospodárstve v našej obci sa dozviete TU.

Spoločnosť MVM, s.r.o. Žilina, poverená spoločnosťou SSE-D vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a nájomcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedenia a to v rozsahu §43 Zákona o energetike a to do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy. Pri kontrole vedenia 22 kV bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ich ochrannom pásme. Ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov, spoločnosť MVM, s.r.o. Žilina, ako poverená osoba vstúpi na tieto pozemky za účelom vykonania týchto činností a to v termíne 09/2020 -12/2020.

Celú výzvu si môžete prečítať TU.

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje na dôsledné dodržiavanie zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorý v §3 ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu žiadame vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov, aby tieto pozemky najmenej 2x do roka kosili v čase pred kvitnutím.