Dnes: Zuzana Zajtra: Darina

kalendar  KALENDÁR PODUJATÍ

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Považskej Bystrici  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 01.07.2022, 10:00 hod.  do odvolania

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Oznámenie obce o počte volených poslancov a počte volebných obvodov.

Informácia o vymenovaní zapisovateľa volebnej komisie.

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje na dôsledné dodržiavanie zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorý v §3 ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu žiadame vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov, aby tieto pozemky najmenej 2x do roka kosili v čase pred kvitnutím.

 

Tento rok sa konal už 19. ročník celoslovenskej literárnej súťaže "O cenu Dominika Tatarku" Vyhodnorteie tohto ročníka si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz : https://www.youtube.com/watch?v=Ipk0n7dz1QU