Vážení rodičia, nárok na dotáciu k stravovacím návykom Vášho dieťaťa od 1.9.2021 budete mať, ak spĺňate aspoň jednu z týchto podmienok:

  • Dieťa navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima §4 ods. 3písm. b Zákona o dotáciách
  • Dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo vek 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov veku žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu.

 Táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa  §4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením:

Upozorňujeme fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom školskú jedáleň bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin  podvodu podľa § 221 Zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu. 

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia je potrebné odovzdať na obecnom úrade v Plevníku-Drienovom alebo  vedúcej ŠJ do 5.8.2021.

Prílohy: Čestné vyhlásenie + podrobné informácie

Oznamujeme Vám, že obecný úrad bude od pondelka 26.7. do utorka 3.8.2021 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Obecný úrad bude otvorený opäť od stredy 4.8. počas stránkových dní a hodín obecného úradu.

Zberný dvor bude otvorený v sobotu 24.7. od 8,00 do 12,00 hod. Potom bude zberný dvor dva týždne zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Zberný dvor bude následne otvorený od stredy 11.8.2021

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu nájdete na jednom mieste a to kliknutím na nasledovný odkaz : https://korona.gov.sk/.

Optarenia platné od 9.7.2021 pre okres Považská Bystrica nájdete akj kliknutím na odkaz : https://automat.gov.sk/

Na území obce Plevník-Drienové je zavedený vrecový triedený zber separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje každý mesiac podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

Oproti minulým rokom dochádza k zmene zberu papiera a to tak, že sa bude zbierať len 4x za rok (nie každý mesiac) na základe upresneného harmonogramu zberovou spoločnosťou uvedeného nižšie.

Vzhľadom k problémom s vrecami na separovaný odpad Vám oznamujeme, že od nového roka si tieto vrecia budú občania bezplatne preberať na obecnom úrade a to najskôr od 25.januára dokedy by nám ich zberová spoločnosť mala dodať.

Presný ročný harmonogram vrecového zberu separovaného odpadu na rok 2021 si môžete pozrieť TU.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Považskej Bystrici  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov

od 21.6.2021, 12:00 hod.  do odvolania