Upozornenie pre daňovníkov - zmeny v roku 2019

Uverejnené: 21. január 2020

Obec Plevník-Drienové, ako správca miestnej dane, oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti a dane za psa, u ktorých v priebehu minulého roka 2019 (t.j. od 01.01.2019 do 31.12.2019) vznikla, zmenila sa, alebo zanikla daňová povinnosť (t.j. kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, nájomná zmluva, ukončenie nájmu, vydané stavebné povolenie, vydané kolaudačné rozhodnutie) k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Plevník-Drienové sú povinní v zmysle zákona č. 582/2004 Zb.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podať riadne alebo čiastkové daňové priznanie do 31.januára 2020. K podaniu daňového priznania - dane z nehnuteľnosti je potrebné predložiť Rozhodnutie o povolení vkladu (originál) z Okresného úradu, katastrálny odbor Považská Bystrica, príp. list vlastníctva, nájomnú zmluvu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie…

Daň za psa - ak vlastníte psa staršieho ako 6 mesiacov alebo príp. ak daňová povinnosť za psa zanikla ste povinní podať daňové priznanie.