Novoročný príhovor starostu obce

Uverejnené: 02. január 2020

Dnes na liste v kalendári prvý deň je v januári, preto verný starým zvykom pripájam sa k vinšovníkom a prajem Vám v novom roku úspech v každom žitia kroku, všetko čo si srdce želá, zdravia, šťastia a lásky veľa - to vám starosta želá.

Dobrý deň vážení spoluobčania, priatelia                                             

dovoľte mi, prihovoriť sa k vám v tento prvý deň nového roku 2020, kedy si zároveň pripomíname aj 27.výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Všetci z nás sme zas o ďalší rok starší, múdrejší, bohatší o nové skúsenosti a zážitky. Dúfam, že rok 2019 s ktorým sme sa v noci rozlúčili bol pre vás úspešný a vnímate ho pozitívne. Bol však aj rokom, v ktorom každého z nás postretli rôzne prekážky, problémy a starosti. Viem, že na každého z nás aj v tomto roku čaká veľa práce, povinností a starostí každého druhu, či už doma v rodine, v práci, ale aj u nás v dedine. Určite, ale na nás  čakajú aj dni plné radosti, šťastia, pokoja a dobrej nálady, ktorých verím že bude väčšina.  Prežili sme najkrajšie sviatky v roku, počas ktorých sme si oddýchli od každodenných starostí a povinností, mali sme k sebe bližšie a správali sa  akosi lepšie. Vyskúšajme si čaro Vianoc a ich hodnoty preniesť aj do ostatných dní tohto roku.

 

Naša obec možno nebola mediálne známa v pozitívnom alebo negatívnom smere, nepotrebovali sme sa pred inými chváliť alebo hodnotiť, pre nás je najdôležitejšia spokojnosť vás občanov obce. Nechcem tu hodnotiť výsledky našej práce, na to ste tu vy občania našej obce, ale verte, že ku svojim povinnostiam sa snažíme pristupovať zodpovedne a svedomito. Činnosť starostu obce a zamestnancov obecného úradu bola v roku 2019 zameraná hlavne na skvalitnenie života a prostredia v našej obci a plnenie stanovených úloh. Ako starosta obce môžem konštatovať, že väčšinu prijatých úloh sa nám podarilo splniť.

Z tých pozitívnych vecí spomeniem napríklad, že v roku 2019 sa nám podarilo :

 • začať výstavbu novej hasičskej zbrojnice,
 • dodané boli stroje a technika pre potreby zberného dvora,
 • vybudovať oddychový areál a detské ihriska na bývalom kúpalisku,
 • dodanie komposterov do domácností,
 • budovanie chodníkov na miestnom cintoríne,
 • a opravy a údržba obecných objektov a verejných priestranstiev.

Ako to v živote chodí, neskladá sa len z pozitívnych vecí. Medzi negatívne veci môžem spomenúť situáciu v odpadovom hospodárstve nielen v našej obci ale na celom Slovensku. Neustále zvyšujúce sa poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu zberovou spoločnosťou (v roku 2019 nám takto bola až 3x dodatkom zvýšená cena) a tiež tlakom štátu na znižovanie množstva odpadu ukladaného na skládkach formou zvýšenia poplatku za každú tonu vyprodukovaného odpadu (veď napríklad naša obec v roku 2018 platila štátu takýto poplatok vo výške 4,98 € za každú tonu, v roku 2019 to bolo už 12 € za tonu a v roku 2020 to bude až 24 € za tonu). Uvedené skutočnosti majú negatívny vplyv na určenie výšky poplatku za odpad pre nás občanov a tak sme boli nútení od 1.1.2020 formou VZN upraviť miestny poplatok za odpad na výšku 35 € za osobu a rok.

V tomto roku na nás čakajú nové výzvy a už teraz môžem povedať, že schválením rozpočtu obce na rok 2020 by sa s z tých významnejších aktivít v našej obci mali realizovať najmä:

 • zníženie energetickej náročnosti objektov MŠ a OÚ,
 • otvorenie a spustenie prevádzky nového zberného dvora,
 • dokončenie výstavby novej hasičskej zbrojnice,
 • výmena oplotenia miestneho cintorína,
 • dokončenie miestnej komunikácie v lokalite Bukovanová,
 • projekčne pripraviť komplexnú rekonštrukciu objektu bývalej Jednoty,
 • vypracovať Doplnok č.2 k územnému plánu obce,
 • a pokračovať v realizácii kamerového systému v obci.

Práca v obci a pre obec nie je jednoduchá, vyžaduje si zodpovednosť, trpezlivosť a odhodlanie. Nie je to o politike, ale o dobrých a spravodlivých riešeniach, ochote, vzájomnej úcte a spolupráci. Ako každý z nás chce, aby bola súdržná, zdravá a dobrá naša rodina, tak aj aj chcem aby bola rovnaká aj naša dedina. Obecný úrad ale vie zabezpečiť všetky činnosti a povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení. Nie všetko sa však dá  zrealizovať za jeden, dva roky, ale postupnými krokmi sa snažíme vyhovieť potrebám a požiadavkám vás občanov. Ak sa tak nestalo nie je to preto, že by sme nechceli, alebo nemohli, ale všetko má svoje pravidlá a postupy a v neposlednom rade všetko závisí od finančných možností obce.

Všetky pozitívne veci vplývajú na rozvoj našej obce, o čom svedčí opätovný nárast obyvateľov. Naša obec sa rozrastá a má k dnešnému dňu už 1664 obyvateľov. Z ostatných štatistík uvediem že v našej obci sa v roku 2019 :

 • narodilo 22 detí, z toho 8 dievčat a 14 chlapcov,
 • zomrelo 17 občanov, z toho 9 žien a 8 mužov,
 • prihlásilo sa na trvalý pobyt 44 občanov, z toho 10 detí
 • a odhlásilo sa z trvalého pobytu 20 občanov, z toho 5 detí

Ako starosta obce by som sa chcel zo srdca poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, MŠ, ZŠ, všetkým obetavým občanom, podnikateľom a záujmovým združeniam a zložkám pôsobiacich v obci, ktorí  doteraz pomohli a pomáhajú obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju. V obci sa tiež konalo niekoľko významných kultúrno-spoločenských a športových akcii, preto tiež úprimne ďakujem všetkým, ktorí zviditeľňujú a reprezentujú našu obec nielen doma, ale aj v zahraničí.

Vážení spoluobčania, priatelia, spoločne s vami verím, že rok 2020, ktorý sa dnešným dňom začína  bude lepší ako ten predchádzajúci a bude rokom splnených prianí. Spoločne s obecným zastupiteľstvom sa budeme usilovať o to, aby naše správanie a rozhodnutia boli správne, zodpovedné, spravodlivé a v súlade s Ústavou a o zákonmi SR. Verím, že aj v ďalších rokoch sa nám spoločne podarí napĺňať naše predsavzatia a spoločne tak prispejeme k rozvoju našej krásnej obce.

Na záver môjho novoročného príhovoru, by som vám chcel v mene svojom ako i v mene poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu do nového roku ešte raz zaželať pevné zdravie, Božské požehnanie, šťastie, lásku, pohodu, porozumenie a veľa osobných a pracovných úspechov.

Ďakujem vám za pozornosť a prajem úspešný rok 2020.

Miroslav Kremeň, starosta obce