Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov za Váhom

Uverejnené: 07. máj 2020

Obec Plevník-Drienové na základe uznesenia OZ č. 21/2020 zo dňa 24.4.2020 a v  zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na predaj a prenájom majetku obce - pozemkov za Váhom pre hospodárske využite. Jedná sa o nasledovné parcely:

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1710/65 o výmere 4299 m2, vodná plocha

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. E-KN č. 150/2 o výmere 18 390 m2, trvalý trávnatý porast

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 

  1. Ponuka musí obsahovať: Meno, priezvisko a adresu záujemcu,  rodné číslo., resp. názov a sídlo právnickej osoby a IČO. Záujemcom ponúknutá kúpna cena za 1m2, resp. cena za nájom za 1 m2 /rok a číslo parcely o ktorú má  záujem.
  2. Uchádzač je povinný celú kúpnu cenu pozemku uhradiť naraz, alebo v zmluvne dohodnutých splátkach na účet obce pred podaním návrhu  na zápis do katastra nehnuteľností, najneskôr do 31.12.2020. Podmienky platenia nájmu budú dohodnuté v nájomnej zmluve.
  3. S uchádzačom môže obec uzatvoriť aj zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ale musí byť dodržané ustanovenie určené v bode 2. Zmluvy budú uzatvárané v zmysle Občianskeho zákonníka.
  4. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľnosti jeho schválením obecným zastupiteľstvom obce
  5. Výsledky súťaže prerokuje obecné zastupiteľstvo, ktoré na základe stanoviska výberovej komisie pre súťaž rozhodne o najvhodnejšom návrhu.
  6. Úspech, resp. neúspech v súťaži oznámi vyhlasovateľ účastníkom súťaže bez zbytočného odkladu po rozhodnutí obecného zastupiteľstva o najvhodnejšom návrhu. S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie kúpno-predajnú zmluvu, alebo nájomnú zmluvu.
  7. Vyhlasovateľ je oprávnený súťaž zrušiť, odmietnuť všetky doručené návrhy a teda neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom. Toto zrušenie súťaže vyhlasovateľ oznámi všetkým záujemcom do 5 dní, od vyhodnotenia súťaže.

Ponuky v zalepenej obálke s označením „Neotvárať  - obchodná verejná súťaž – pozemky za Váhom“ zasielajte poštovou zásielkou alebo doručte osobne do podateľne OÚ v lehote do 25.5.2020 do 12.00 hod. na adresu: Obec Plevník-Drienové, 018 26 Plevník-Drienové č.255.

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku predmetných parciel pred podaním cenovej ponuky so starostom obce na č.t. 042/4382180, 0903791689. Uvedená obchodná verejná súťaž je zverejnená na úradnej tabuli obce, internetovej stránke obce a v regionálnej tlači.

Miroslav Kremeň, starosta obce