Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 17.9.2020

Uverejnené: 11. september 2020

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 17.septembra 2020 (štvrtok) o 18,00 hodine v kultúrnom dome s nasledovným programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie analýzy činnosti ZŠ za školský rok 2019/2020
 6. Žiadosť ZŠ o udelenie výnimky z najnižšieho počtu žiakov v triede na školský rok 2020/2021
 7. Rozbor hospodárenia obce k 30.6.2020
 8. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2020 – rozpočtové opatrenia
 9. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 10. Diskusia
 11. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce