Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 20.11.2020

Uverejnené: 16. november 2020

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 20.novembra 2020 (piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie textu kroniky za rok 2019
 6. Rozbor hospodárenia obce k 30.9.2020
 7. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2020 – rozpočtové opatrenia
 8. Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci
 9. Návrh na úpravu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2021
 10. Návrh na schválenie vkladu obce do obecnej spoločnosti s.r.o.
 11. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 12. Diskusia
 13. Záver

Poznámka :

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za dodržania aktuálnych epidemiologických opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR. Vzhľadom k týmto opatreniam a kapacite zasadacej miestnosti, ak majú občania návrhy, žiadosti alebo podnety o ktorých rozhoduje OZ môžu ich doručiť osobne alebo elektronicky na obecný úrad.

Miroslav Kremeň, starosta obce