Novoročný príhovor starostu obce

Uverejnené: 01. január 2021

Plevníčania, Drienovci a Dolinčiari milí,
v novom roku zdravia, šťastia, lásky, porozumenia a sily veľa,
vám z úprimného srdca všetkým želám.

Dobrý deň vážení spoluobčania, priatelia,

dovoľte mi, prihovoriť sa vám pri tejto slávnostnej príležitosti prvého dňa nového roka 2021, ktorý je zároveň aj dňom, kedy si pripomíname už 28.výročie vzniku  Slovenskej republiky. Spoločne s vami verím, že tento rok, ktorý sa práve dnes začal bude lepší ako ten predchádzajúci a bude rokom splnených plánov a predsavzatí, tak v súkromnom ako i v pracovnom živote. Prežili sme najkrajšie sviatky v roku, počas ktorých sme si oddýchli od každodenných starostí, venovali sa viac sebe a svojej rodine a mali sme k sebe bližšie a správali sa  akosi lepšie. Vyskúšajme si čaro Vianoc a ich hodnoty preniesť aj do ostatných dní tohto roku. 

 

Rok 2020 bol iný ako tie predchádzajúce, nakoľko bol ovplyvnený opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré malo vplyv na všetky oblasti nášho života. Situácia ohľadom pandémie koronavírusu sa vo svete, na Slovensku ale aj u nás v obci každým dňom zhoršuje a začína byť kritická.  Pri tejto príležitosti vás chcem požiadať o dodržiavanie prijatých opatrení a nariadení, aj keď viem, že to niekedy nie je jednoduché, ale tu ide o zdravie nás všetkých. Preto dodržiavaním prijatých opatrení pomôžeme znížiť riziko šírenia tejto nákazlivej choroby.

Napriek všetkému verím, že rok 2020 s ktorým sme sa v noci rozlúčili ste prežili v zdraví a bol pre vás úspešný a vnímate ho pozitívne. Bol však aj rokom, v ktorom každého z nás postretli rôzne prekážky, problémy a starosti. Viem, že na každého z nás aj v tomto roku čaká veľa práce, povinností a starostí každého druhu, či už doma v rodine, v práci, ale aj u nás v dedine.

Nechcem tu hodnotiť výsledky našej práce, na to ste tu vy občania našej obce, ale verte, že ku svojim povinnostiam sa snažíme pristupovať zodpovedne a svedomito. Činnosť starostu obce a zamestnancov obecného úradu bola v roku 2020 zameraná hlavne na skvalitnenie života a prostredia v našej obci a plnenie stanovených úloh. Ako starosta obce môžem konštatovať, že väčšinu prijatých úloh sa nám podarilo splniť.

Z tých pozitívnych vecí spomeniem napríklad, že v roku 2020 sa nám podarilo :

  • dokončiť výstavbu novej hasičskej zbrojnice,
  • spustiť prevádzku zberného dvora,
  • vybudovať časť nového oplotenia a chodníka na miestnom cintoríne,
  • zrekonštruovať priestory obecnej pálenice,
  • ale hlavne zrekonštruovať všetky objekty a areál MŠ a obecného úradu

Okrem týchto hlavných aktivít sme realizovali aj opravy a údržbu ostatných obecných objektov a verejných priestranstiev. Tiež sme pracovali aj na nových projektov plánovaných na najbližšie obdobie.

V tomto roku na nás čakajú nové výzvy a už teraz môžem povedať, že schválením rozpočtu obce na rok 2021 by sa s z tých významnejších aktivít v našej obci mali realizovať najmä:

  • stavebné povolenie a príprava rekonštrukcie objektu bývalej Jednoty,
  • dokončenie miestnej komunikácie v lokalite Bukovanová,
  • dokončenie rekonštrukcie objektu pálenice a príprava na jej opätovné spustenie,
  • príprava projektu odkanalizovania našej obce a doplnenie o nové lokality
  • a pokračovať v realizácii kamerového systému v obci.

Práca v obci a pre obec nie je jednoduchá, vyžaduje si zodpovednosť, trpezlivosť a odhodlanie. Nie je to o politike, ale o dobrých a spravodlivých riešeniach, ochote, vzájomnej úcte a spolupráci. Ako každý z nás chce, aby bola súdržná, zdravá a dobrá naša rodina, tak aj aj chcem aby súdržná, zdravá a dobrá bola aj naša dedina.

Čo sa týka štatistiky naša obec má k dnešnému dňu 1644 obyvateľov a ako som v úvode spomínal život sa skladá z dní šťastných ale aj tých smutných. Šťastie určite prežívali rodičia a ich blízky, nakoľko v roku 2020 sa v obci narodilo 15 detí z toho bolo 8 chlapcov a 7 dievčat. Naopak smútok zavládol v rodinách, v ktorých prišlo k úmrtiu ich najbližších a v minulom roku to bolo až 25 našich občanov z toho 17 mužov a 8 žien, s ktorými sme sa navždy rozlúčili. Z ostatných štatistík uvediem že do našej obce sa v roku 2020 prisťahovalo 13 občanov a naopak odsťahovalo a zrušilo si trvalý pobyt v obci až 23 občanov.

Vzhľadom k opatreniam ohľadom koronavírusu musela byť prerušená aj prevádzka MŠ a ZŠ a zrušiť sme museli takmer všetky tradičné kultúrno-spoločenské a športové akcie, ktorých býva v našej obci naozaj veľa. Ako starosta obce by som sa chcel zo srdca poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, MŠ, ZŠ, všetkým obetavým občanom, podnikateľom a záujmovým združeniam a zložkám pôsobiacich v obci, ktorí  doteraz pomohli a pomáhajú obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju. Tiež úprimne ďakujem všetkým, ktorí zviditeľňujú a reprezentujú našu obec nielen doma, ale aj v zahraničí.

Vážení spoluobčania, priatelia

veľa vecí v živote je dôležitých, ale najviac zo všetkého je potrebné zdravie, preto na záver môjho novoročného príhovoru, by som vám chcel v mene svojom ako i v mene poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu do nového roku ešte raz zaželať hlavne pevné zdravie, Božské požehnanie, šťastie, lásku, porozumenie a veľa osobných a pracovných úspechov. Spoločne s vami verím, že rok 2021, ktorý sa dnešným dňom začína bude lepší ako ten predchádzajúci.

Miroslav Kremeň, starosta obce