Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 16.9.2021

Uverejnené: 10. september 2021

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 16.septembra 2021 (štvrtok) o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie analýzy činnosti MŠ a ZŠ za školský rok 2020/2021
 6. Žiadosť ZŠ o udelenie výnimky z najnižšieho počtu žiakov v triede na školský rok 2021/2022
 7. Návrh na schválenie dokumentu „Komunitný plán sociálnych služieb“
 8. Návrh na schválenie dokumentu „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce“
 9. Návrh na schválenie predaja majetku obce - RD č.262 a pozemkov KN-C 736 a KN-C 737 v prospech Milana Kuvika
 10. Rozbor hospodárenia obce k 30.6.2021
 11. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2021 – rozpočtové opatrenia
 12. Odpadové hospodárstvo v obci
 13. Obecná pálenica – informácie o začatí prevádzky
 14. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
 15. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 16. Diskusia
 17. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce