Novoročný príhovor starostu obce

Uverejnené: 02. január 2022

Dnes na liste v kalendári prvý deň je v januári, preto verný starým zvykom pripájam sa k vinšovníkom a prajem Vám v novom roku úspech v každom žitia toku, všetko, čo si srdce želá, veľa zdravia, šťastia, lásky veľa - to vám starosta želá.

Vážení spoluobčania, priatelia,

dovoľte mi, prihovoriť sa vám pri tejto slávnostnej príležitosti prvého dňa nového roka 2022, ktorý je zároveň aj dňom, kedy si pripomíname už 29.výročie vzniku  Slovenskej republiky. Spoločne s vami verím, že tento rok, ktorý sa práve dnes začal bude lepší ako ten predchádzajúci a bude rokom splnených plánov a predsavzatí, tak v súkromnom ako i v pracovnom živote. Prežili sme najkrajšie sviatky v roku, počas ktorých sme si oddýchli od každodenných starostí, venovali sa viac sebe a svojej rodine a mali sme k sebe bližšie a správali sa  akosi lepšie. Vyskúšajme si čaro Vianoc a ich hodnoty preniesť aj do ostatných dní tohto roka.

 

Rok 2021 rovnako ako aj rok predtým bol iný ako tie predchádzajúce, nakoľko bol stále ovplyvnený opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré mali vplyv na všetky oblasti nášho života. Situáciu ohľadom pandémie koronavírusu sa vo svete, na Slovensku zatiaľ nepodarilo úplne zvládnuť, ale spoločne s vami verím, že sa tak čoskoro stane. Pri tejto príležitosti sa chcem všetkým vám poďakovať za dodržiavanie prijatých opatrení a nariadení, aj keď viem, že to niekedy nie je jednoduché. Určite nás aj tento rok čakajú rôzne výzvy, problémy, starosti a trápenia, ale aj dni plné radosti, šťastia a dobrej nálady, ktorých verím, že bude väčšina. Dôležité je ale to, aby sme boli zdraví, vedeli si navzájom pomáhať, správať sa k sebe ohľaduplne, rešpektovať iný názor, nesúdiť druhých a vzájomne si odpúšťať. Veď čo je krajšie ako úsmev na tvárach našich najbližších, vzájomná pomoc a dobre fungujúci život v každej rodine a tým pádom aj v celej dedine.

Nechcem tu hodnotiť výsledky našej práce, na to ste tu vy občania našej obce, ale verte, že ku svojim povinnostiam sa snažíme pristupovať zodpovedne a svedomito. Nie všetko sa však dá  zrealizovať za jeden, dva roky, ale postupnými krokmi sa snažíme vyhovieť potrebám a požiadavkám vás občanov. Ak sa tak nestalo nie je to preto, že by sme nechceli, alebo nemohli, ale všetko má svoje pravidlá a postupy a v neposlednom rade všetko závisí od finančných možností obce. Z tých pozitívnych vecí spomeniem napríklad, že v roku 2021 sa nám podarilo :

 • dokončiť rekonštrukciu objektov MŠ a Obecného úradu
 • dokončiť rekonštrukciu obecnej pálenice a spustiť jej prevádzku,
 • vybudovať miestnu komunikáciu v lokalite Dráhy,
 • zakúpiť fekálny príves za traktor pre potreby obce a našich občanov
 • a zrekonštruovať priepust do priemyselného areálu.

Okrem týchto hlavných aktivít sme realizovali aj opravy a údržbu ostatných obecných objektov a verejných priestranstiev. Tiež sme pracovali aj na nových projektoch plánovaných na najbližšie obdobie.

Aj v tomto roku na nás čakajú nové výzvy a už teraz môžem povedať, že schválením rozpočtu obce na rok 2022 by sa s z tých významnejších aktivít v našej obci mali realizovať najmä:

 • stavebné povolenie a príprava rekonštrukcie objektu bývalej Jednoty,
 • pokračovať v realizácií oplotenia a chodníka na cintoríne,
 • pripraviť projekt odkanalizovania našej obce a doplniť ho o nové lokality,
 • vybudovať obecnú kompostáreň,
 • dokončiť zmenu územného plánu obce
 • a pokračovať v realizácii kamerového systému v obci.

Život v obci každým rokom pomaly plynie a našou snahou je zlepšovať prostredie a podmienky na život v našej obci. Chvalabohu nás v minulom roku nepostihli žiadne výrazné problémy alebo živelné pohromy a nenastali ani výrazné zmeny v živote v našej obci. Drobná zmena prichádza v odpadoch, kde nás neustále zvyšujúce sa ceny služieb a poplatkov za odpad viedli k úprave doterajšieho systému zberu odpadov. Schválením nových VZN prechádzame od tohto roka na množstvový zber odpadu, čo znamená, že občan si sám vyberie typ smetnej nádoby a frekvenciu vývozov svojej nádoby. Vývozy sa budú naďalej uskutočňovať každých štrnásť dní a je na vás koľkokrát si smetnú nádobu dáte vyviesť, minimálne je to však 12x a maximálne 26x. Od februára sa budú vyvážať len smetné nádoby označené plombou, ktoré si môžete počas januára zakúpiť na obecnom úrade. Množstvový zber odpadu znamená väčšiu spravodlivosť pri výbere poplatkov a zároveň zvyšuje mieru separácie a znižuje množstvo komunálneho odpadu končiaceho na skládke.  

Čo sa týka štatistiky naša obec má k dnešnému dňu 1651 obyvateľov a  z ostatných štatistík uvediem že v našej obci sa v roku 2021 :

 • narodilo 14 detí, z toho 5 dievčat a 9 chlapcov,
 • zomrelo 22 občanov, z toho 11 žien a 11 mužov,
 • prihlásilo sa na trvalý pobyt 37 občanov, z toho 13 detí
 • a odhlásilo sa z trvalého pobytu 23 občanov.

V spolupráci s obetavými ľuďmi z obce sme tiež uskutočnili niekoľko víkendových testovaní na ochorenie Covid19 a nedávno sme poskytli aj možnosť dať sa zaočkovať proti tomuto ochoreniu priamo v našej obci. Počas leta sme si užili uvoľnenie opatrení v súvislosti s ochorením COVID19 a mohli sme zorganizovať niekoľko podujatí ako boli napr. vydarené obecné hody počas augusta. Avšak na jeseň a počas zimy sme museli opäť zrušiť všetky tradičné kultúrno-spoločenské a športové akcie, ktorých býva v našej obci naozaj veľa. Ako starosta obce by som sa chcel zo srdca poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, MŠ, ZŠ, všetkým obetavým občanom, podnikateľom a záujmovým združeniam a zložkám pôsobiacich v obci, ktorí  doteraz pomohli a pomáhajú obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju. Tiež úprimne ďakujem všetkým, ktorí zviditeľňujú a úspešne reprezentujú našu obec nielen doma, ale aj v zahraničí.

Vážení spoluobčania, priatelia, veľa vecí v živote je dôležitých, ale najviac zo všetkého je potrebné zdravie, preto na záver môjho novoročného príhovoru, by som vám chcel v mene svojom ako i v mene poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu do nového roku ešte raz zaželať hlavne pevné zdravie, Božské požehnanie, šťastie, lásku, porozumenie a veľa osobných a pracovných úspechov.