Nahlásenie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa za rok 2017

Uverejnené: 23. január 2018

Oznamujeme občanom, že v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme občanov, u ktorých nastali k 1. januáru 2018 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, dedičské konanie… v období od 01.01.2017 do 31.12.2017), alebo zmeny v oblasti dane za psa, aby si túto zmenu prišli osobne nahlásiť na obecný úrad v termíne do 31.januára 2018 a následne vypísali  nové tlačivá k dani z nehnuteľnosti.