Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 3.5.2018

Uverejnené: 27. apríl 2018

 

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Káblová televízia a internet v obci – možnosti riešenia
 6. Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku obce – pozemok KNC 1517/10 TTP no výmere 464 m2  z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 7. Pasportizácia miestnych komunikácii
 8. Rozbor hospodárenia obce k 31.3.2018
 9. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2018 – rozpočtové opatrenia
 10. Informácia o pripravovaných projektoch na najbližšie obdobie
 11. Rôzne (žiadosti občanov)
 12. Diskusia
 13. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce