Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 28.6.2018

Uverejnené: 24. jún 2018

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 28.júna 2018 (štvrtok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
 6. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2018 – rozpočtové opatrenia
 7. Návrh na predaj obecného majetku  zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. č. 138/1991 Zb.
 8. Informácia o úspešnosti žiadosti o NFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ a OÚ Plevník - Drienové“
 9. Informácia o úspešnosti žiadosti o NFP na projekt „Predchádzanie BRO formou domáceho kompostovania“
 10. Informácia o schválení dotácie na vybudovanie detského ihriska
 11. Informácia o pripravovaných projektoch a realizáciách na najbližšie obdobie
 12. Návrh na čerpanie rezervného fondu obce v roku 2018
 13. Prerokovanie upozornenia prokurátora – povinnosť vydať VZN o miestnom referende
 14. Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu vo volebnom období 2018-2022
 15. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2018
 16. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku vykonaných kontrol
 17. Rôzne (žiadosti občanov)
 18. Diskusia
 19. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce