Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 27.9.2018

Uverejnené: 21. september 2018

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 27.septembra 2018 (štvrtok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti obecného úradu
5. Návrh na schválenie analýzy činnosti ZŠ za školský rok 2017/2018
6. Žiadosť ZŠ o udelenie výnimky z najnižšieho počtu žiakov v triede na školský rok 2018/2019
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2017/2018
8. Rozbor hospodárenia obce k 30.6.2018
9. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2018 – rozpočtové opatrenia
10. Návrh na schválenie VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Plevník-Drienové
11. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
12. Diskusia
13. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce