Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 29.10.2018

Uverejnené: 25. október 2018

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 29.októbra 2018 (pondelok) o 16,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie zastavovacej štúdie „Pod Zákružím“
 6. Návrh na schválenie zastavovacej štúdie „Rajčula II.“
 7. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena pre Stredoslovenskú distribučnú,a.s. – rozšírenie NNK siete v obci (parc.KN-E č.9000/130)
 8. Správa audítora o overení individuálnej a konsolidovanej závierky a hospodárenia za rok 2017
 9. Rozbor hospodárenia obce k 30.9.2018
 10. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2018 – rozpočtové opatrenia
 11. Rôzne (žiadosti občanov, komunálne voľby 2018)
 12. Diskusia
 13. Záver

Miroslav Kremeň, strosta obce