Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ v Plevníku-Drienovom

Uverejnené: 16. máj 2019

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa základnej školy podľa § 7 a 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1. ods. 1  Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou  sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy,
 • absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov ,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Iné kritériá a požiadavky :

 • bezúhonnosť v zmysle § 9 Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 3 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 Zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 Zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie.

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania: 

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach , doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • návrh koncepcie rozvoja školy na obdobie rokov  2019 -2024,
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov .

Prihlášky   je potrebné predložiť najneskôr do 5. júna 2019 (streda)  na adresu: 

Obec Plevník-Drienové, Obecný úrad, 018 26  Plevník-Drienové 255,

v zalepenej obálke s výrazným označením „ Neotvárať - výberové konanie ZŠ“.

 

V Plevníku-Drienovom, dňa 15.5.2019 

Miroslav Kremeň, starosta obce