Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ v Plevníku-Drienovom

Uverejnené: 17. máj 2019

 

Druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer

Predpokladaný nástup:        01.07.2019

Mzdové ohodnotenie:    v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kvalifikačné predpoklady:

 • osobitné kvalifikačné predpoklady uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie 1. atestácie, (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z.z.
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • osobné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z.z.
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.,

Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o  zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 10 zák. č. 317/2009 Z.z.
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely  výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky budú pozvaní na výberové  konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Prihlášky   je potrebné predložiť najneskôr do 12. júna 2019 (streda)  na adresu: 

Obec Plevník-Drienové, Obecný úrad, 018 26  Plevník-Drienové 255,

v zalepenej obálke s výrazným označením „ Neotvárať - výberové konanie MŠ“.

V Plevníku-Drienovom, dňa 15.5.2019 

Miroslav Kremeň, starosta obce