Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 3.10.2019

Uverejnené: 27. september 2019

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 3.októbra 2019 (štvrtok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie analýzy činnosti ZŠ za školský rok 2018/2019
 6. Žiadosť ZŠ o udelenie výnimky z najnižšieho počtu žiakov v triede na školský rok 2019/2020
 7. Rozbor hospodárenia obce k 30.6.2019
 8. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2019 – rozpočtové opatrenia
 9. Návrh na úpravu výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
 10. Návrh na realizáciu protipovodňových opatrení v obci
 11. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 12. Diskusia
 13. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce