Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ

Uverejnené: 30. október 2019

Obec Plevník-Drienové v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Plevníku-Drienovom. Kvalifikačné predpoklady, požiadavky a kritéria na uvedenú funkciu nájde po kliknutí na nasledovný odkaz VK R-MŠ.