Návrh VZN č.1/2021 o určení ochranného pásma pohrebiska

Uverejnené: 09. jún 2021

Obec Plevník-Drienové v súlade s ustanovením § 6 ods.3 zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh VZN č.1/2021 o určení ochranného pásma pohrebiska.