Dotácia na stravu pre deti MŠ a ZŠ od 1.9.2021

Uverejnené: 27. júl 2021

Vážení rodičia, nárok na dotáciu k stravovacím návykom Vášho dieťaťa od 1.9.2021 budete mať, ak spĺňate aspoň jednu z týchto podmienok:

  • Dieťa navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima §4 ods. 3písm. b Zákona o dotáciách
  • Dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo vek 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov veku žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu.

 Táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa  §4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením:

Upozorňujeme fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom školskú jedáleň bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin  podvodu podľa § 221 Zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu. 

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia je potrebné odovzdať na obecnom úrade v Plevníku-Drienovom alebo  vedúcej ŠJ do 5.8.2021.

Prílohy: Čestné vyhlásenie + podrobné informácie