Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 29.2.2020 za obec Plevník-Drienové si môžete pozrieť TU.

V zmysle zákona zverejňujeme výpočet úrovne vytriedenia odpadov na rok 2019 v obci Plevník-Drienové z údajov ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s odpadom za rok 2018. Dokument si môžete pozrieť TU.

Zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v utorok 14.5.2019 od 8,00 - 16,00 hod v riaditelni MŠ. Celý oznam o zápise detí do MŠ si môžete prečítať po kliknutí na nasledovný odkaz : http://www.ms.plevnik-drienove.sk/index.php/2-uncategorised/123-zapis-deti-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-2019-2020

Spoločnosť MVM, s.r.o. Žilina, poverená spoločnosťou SSE-D vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a nájomcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedenia a to v rozsahu §43 Zákona o energetike a to do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy. Pri kontrole vedenia 22 kV bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ich ochrannom pásme. Ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov, spoločnosť MVM, s.r.o. Žilina, ako poverená osoba vstúpi na tieto pozemky za účelom vykonania týchto činností a to v termíne 09/2020 -12/2020.

Celú výzvu si môžete prečítať TU.

Oznamujeme Vám, že od 1.6.2020 je v našej obci v prevádzke ZBERNÝ DVOR. Zberný dvor je otvorený každú stredu od 13,00 do 17,00 hod. a každú sobotu od 8,00 do 12,00 hod. prípadne po telefonickej dohode. Na zberný dvor je možno bezplatne odovzdávať len nasledovný vytriedený odpad:

  • šatstvo, ktoré musí byť čisté a suché šatstvo. jedná sa o všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň a tiež doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod. ).
  • jedlé oleje a tuky z domácnosti
  • objemový odpad ako sú nábytky, okná dvere a pod.
  • biologicky rozložiteľný odpad , ktorý neviete spracovať v domácom kompostéri alebo kompostovisku (napr.konáre).
  • a drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.) v množstve 500 kg/osoba/rok zdarma. V prípade väčšieho množstva je poplatok za odovzdaný stavebný odpad 0,065 €/kg odpadu.

Areál zberného dvora je umiestnený v blízkosti cesty III/1960 vedúcej do miestnej časti Dolina (pod pálenicou). Zberný dvor je zriadený na účely legálneho uloženia niektorých vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Zberný dvor  je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území obcí Plevník-Drienové, Záskalie, Kostolec a Vrchteplá. Pri odovzdaní odpadu na zberný dvore je každý kto odpad odovzdáva preukázať sa dokladom totožnosti (občiansky preukaz). Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti ! Na zberný dvor je možné odovzdať len odpad, ktorý je špecifikovaný v rozhodnutí na prevádzkovanie zberného dvora.

Ostatné druhy odpadov, ktoré nie je možné odovzdať na zberný dvor patria do smetných nádob na zmesový komunálny odpad, alebo do vriec separovaného mesačného zberu alebo pristavených kontajnerov na konkrétny druh odpadu. Buďte preto zodpovední a trieďte odpad – má to zmysel pre,  nás ako i pre životné prostredie.

Podrobné informácie o odpadovom hospodárstve v našej obci sa dozviete TU.