Spoločenské zložky

jelenUž naši dávni predkovia lovili voľne žijúcu divú zver pre potreby svojho prežitia.

Zver lovili primitívnymi zbraňami a rôznymi spôsobmi, čo dokazujú jaskynné maľby.

Za feudálneho spoločenského zriadenia mala na našom území výsadné právo na lov divej zveri na svojom majetku nižšia a vyššia šľachta a nimi určení hájnici. Títo zásobovali ich kuchyne mäsom zo zveriny. Po prvej svetovej vojne a zániku Rakúsko-uhorskej monarchie začala nová história poľovníctva. Po vzniku prvej Československej republiky vznikali poľovnícke organizácie samostatne na Slovensku, na Morave a v Čechách. Na Slovensku sa vytvorila poľovnícka organizácia v roku 1920 pod názvom Lovecký ochranný spolok, ktorý mal celoslovenskú pôsobnosť. Majetok šľachty bol rozdelený a odkúpený obyvateľmi našich obcí Plevníka a Drieňového, ktorí si založili urbárske a akcionárske spolky. Od týchto spolkov si za stanovený dohodnutý poplatok prenajímali revír pre výkon práva poľovníctva členovia Loveckého ochranného spolku. V obci Plevník si ako prvý prenajal revír Anton Matejka, v Drieňovom Alexander Čerňan. Neskoršie v 30-tych rokoch začal poľovať Jozef Turčáni.

drobnochovOrganizácia bola v obci založená ustanovujúcou schôdzou 26. apríla 2001 za prítomnosti inštruktora Oblastného výboru v Považskej Bystrici Jozefa Petríčka.
Slovenský zväz chovateľov je záujmové združenie občanov, ktoré na základe dobrovoľného členstva združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien.

ZTPOrganizácia vznikla v roku 1945 v Brne pod názvom Československý zväz invalidov. Jeho hlavným poslaním bolo účinne pomáhať trvalé zdravotne postihnutým občanom pri prekonávaní psychických, sociálnych a iných dôsledkov invalidity a pri vyhľadávaní primeraných možností zaradiť sa do spoločenského života.
Slovenský zväz zdravotne postihnutých bol založený v našej obci v roku 1970 na návrh Okresného výboru Zväzu invalidov v Považskej Bystrici. Jeho zakladatelia boli Pavol Kordoš a Július Smatanik, ktorý sa stal predsedom. Medzi zakladajúcich členov patrí dnes 68 ročná Anna Kremeňová zo Severnej ulice.

krizZakladateľom organizácie Československého Červeného kríža v našej obci bol MUDr. Dmitrij KUZIČKIN, ktorý bol pre občanov určený ako obvodný lekár. Spolu s ním pracovala ako "pôrodná babica" Žofia KOPAČKOVÁ. Spoluzakladateľom organizácie bol aj náš občan Matúš PIAČEK. Organizácia bola založená v roku 1956 a mala 20 členov a jej predsedom bol zvolený Matúš Piaček. Tajomníkom bol Rudolf Kopačka a pokladníčkou Anna Ďurišová.