Verejná obchodná súťaž - predaj pozemkov za Váhom PDF Tlačiť E-mail
Streda, 31 August 2016 14:35

č.794/2016                                                          V Plevníku-Drienovom, 31.8.2016

Obchodná verejná súťaž

Obec Plevník-Drienové na základe uznesenia OZ č. 37/2016 a v zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na predaj a prenájom pozemkov bývalého areálu betonárky Doprastav,a.s. (pozemky za Váhom) pre hospodárske využite:

Jedná sa o nasledovné parcely:

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/1 o výmere 12 847 m2, zastavané plochy a nádvoria

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/8 o výmere 6 969 m2, zastavané plochy a nádvoria

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/9 o výmere 3 406 m2, zastavané plochy a nádvoria

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/18 o výmere 12 584 m2, zastavané plochy a nádvoria

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

  1. Ponuka musí obsahovať: Meno, priezvisko a adresu záujemcu,  rodné číslo., resp. názov a sídlo právnickej osoby a IČO. Záujemcom ponúknutá kúpna cena za 1m2, resp. cena za nájom za 1m2/rok a číslo parcely o ktorú má  záujem.
  2. Uchádzač je povinný celú kúpnu cenu pozemku uhradiť  na účet obce pred  podaním návrhu  na zápis do katastra nehnuteľností, najneskôr 31.12.2016. Podmienky platenia nájmu budú dohodnuté v nájomnej zmluve.
  3. S uchádzačom môže obec uzatvoriť aj zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ale musí byť dodržané ustanovenie určené v bode 2. Zmluvy budú uzatvárané v zmysle Občianskeho zákonníka.
  4. Vyhlasovateľ je oprávnený súťaž zrušiť, odmietnuť všetky doručené návrhy a teda neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom. Toto zrušenie súťaže vyhlasovateľ oznámi všetkým záujemcom do 5 dní, od vyhodnotenia  súťaže.

Parcely je možné odkúpiť alebo prenajať vcelku alebo aj jednotlivo podľa hore uvedeného rozpisu parciel.

Ponuky v zalepenej obálke s označením „Neotvárať  - obchodná verejná súťaž – pozemky za Váhom“ zasielajte poštovou zásielkou alebo doručte osobne do podateľne OÚ v lehote do 21.9.2016 do 12.00 hod. na adresu: Obec Plevník-Drienové, 018 26 Plevník-Drienové č.255.

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku predmetných parciel pred podaním cenovej ponuky so starostom obce na č.t. 042/4382180, 0903791689. Uvedená obchodná verejná súťaž je zverejnená na úradnej tabuli obce, internetovej stránke obce a v regionálnej tlači.


Miroslav Kremeň, starosta obce

- vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 31.8.2016

- zverejnené na internetovej adrese obce dňa : 31.8.2016

- zvesené z úradnej tabule obce dňa :

 
Termíny zberu a odvozu separovaného odpadu na 2.polrok 2016 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 13 Júl 2016 10:43

Zber zložiek separovaného odpadu (plastov, papiera a textilu) bude v našej obci prebiehať v 2.polroku 2016 v nasledovných termínoch :

28. 07. 2016 (štvrtok)

25. 08. 2016 (štvrtok)

22. 09. 2016 (štvrtok)

20. 10. 2016 (štvrtok)

16. 11. 2016 (streda)

15. 12. 2016 (štvrtok)

 
Deň Zeme 2016 - poďakovanie PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 18 Apríl 2016 11:51

Obecný úrad chce touto cestou poďakovať občanom, členom jednotlivých zložiek pôsobiacich v obci a ZŠ za to, že sa v sobotu 16.4.2016 zúčastnili tradičného jarného upratovanie obce pri príležitosti Dňa Zeme. Tejto peknej akcie sa zúčastnilo viac ako 80 našich občanov + žiaci ZŠ a spoločne sme tak prispeli k tomu aby sa naša obec stala krajšou. ĎAKUJEME.

 
Zubná pohotovosť - oznam PDF Tlačiť E-mail
Streda, 13 Apríl 2016 15:01

Oznamujeme občanom, že od 1.4.2016 zabezpečuje zubnú pohotovosť pre občanov zo spádovej oblasti Púchov, Považská Bystrica nová centralizovaná ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci, ktorá sa nachádza v budove NsP Zdravie Púchov (Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov) na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja (víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00 hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

 

Meniny má

Dnes: Drahoslava
Zajtra: Linda

Počasie

Kto je prítomný

Máme online 12 hostí