ČINNOSŤ OÚ (Máj - Jún 2014)

Stavanie mája

30 apríla sme oslávili 69 výročie oslobodenia našej obce, spod nadvlády fašizmu. Tradične, ako každý rok  sme postavili obecný  Máj. V sprievode sme sa dostavili k pamätníku padlých hrdinov a vzdali sme úctu našim rodákom , ktorí položili svoje životy za slobodu a lepší život pre ďalšie generácie. Pamätník padlých, nám nezištne zrenovoval pravnuk padlého hrdinu Andreja Kováčina „p. Miloš Papšo.“ Ako starosta obce som vyslovil verejné uznanie a vďaku p. Milošovi Papšovi za šľachetný čin a Hasičom za statočné chránenie obecného, súkromného majetku a životov pri rozsiahlych požiaroch v obci. Pri máji sa prezentovali s kultúrnym programom Materská škola, Základná škola, za čestnej stráže našich Hasičov.

 

Deň Zeme

03. 05. 2014 sa uskutočnila veľká brigáda ku dňu Zeme.

Hasiči spriechodnili upchané odvodňovacie kanály z hôr, vedúce do Drienovky.

Poľovníci nám navarili chutný guláš a pracovali na úpravách terénu, okolo poľovníckej chaty. Brigády sa zúčastnili: Hasiči, ZŠ, Dúbravček, Hokejbalisti, Futbalisti, Záhradkári, Turisti, Považská veselka, Hoľazňanka, Hokejbalisti, Drobnochovatelia, Občania na Doline, Rybári, Horolezci a hŕstka občanov z Plevníka-Drienového. Prebiehalo hlavne veľké upratovanie pri Váhu, okolo ciest a verejných priestranstvách.

Zozbieraný odpad sme vyviezli na skládku. Na úpravy trénu pri Váhu som zabezpečil bager.

.  Na vyrovnanie terénu do roviny som zabezpečil 12 tatroviek hliny sponzorským darom (p. L. Novosad) a 5 tatroviek hliny zo zdrojov obce.

 

Športový areál

.  Zakúpil som futbalistom 100 kg farby, nakoľko som zistil na deň Zeme, že väčšia  časť priestorov šatní-  je zanedbaná a ošarpaná.

To sa musí dať do poriadku! Musíme predsa žiť a pracovať v kultúrnom prostredí zodpovedajúcom dnešnej dobe.

.  Zabezpečil som pracovníkov p. Dvorský ml. a p. Randu, ktorí všetky priestory vymaľovali.

.  Tiež sa tam musí doriešiť nevyhovujúca elektrika z bezpečnostného hľadiska. Ihneď som zabezpečil elektrikára (p. Jozef Čižmárik), ktorý skontroloval a prerobil elektrickú sieť tak, aby vyhovovala normám, nepotrebné trčiace káble pod prúdom sa odstránili.

.  P. Štefanica  vykožoval všetky diery v stenách po kábloch.

.  Staré bojlery na teplú vodu som vymenil za nové a ďalší ešte vymením, aby slúžili našim športovcom.

 

Obecný Úrad

. Pod zastrešením a pomocou obce sa konali akcie:

3.5. 2014 Deň matiek – tu sa veľmi dobre prezentovala dychová hudba : „Považská veselka.“.

28.6.2014 Oslava 90-teho výročia založenia hasičského zboru v našej obci.

.  Riešim petície občanov týkajúce sa problémov Doliny, ale aj Plevníka – Drienového, týkajúce sa poškodzovania ciest.

.  Kľúče od nových zámkov KD, dáva k dispozícii len správca kultúrneho domu.

. Čistíme a kosíme rigoly okolo hlavnej cesty, od Ekolmontu smerom k centru obce, ďalej smerom na Rašov. Práce budú ďalej pokračovať.

.  Zabezpečili a pripravili sme všetko podľa zákona na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali 24. mája 2014.

.  26.05.2014 sme poriadali zber separovaného odpadu domácností obce.

.  27. 05 2014 som zabezpečil orezanie veľkého orecha pilčíkom p. Hehejík, pri autobusovej zástavke ( aby neohrozoval bezpečnosť občanov) pri zástavke blízko kultúrneho domu, ktorý búrka zlomila na polovicu.

28. – 29. 05. 2014 som sa zúčastnil v bratislavskej Inchebe na  združení ZMOS, za účasti premiéra a prezidenta republiky. Tu sme predniesli problematiku miest a obcí v SR.

.  Zasadili sme kvitnúce kvety do veľkých betónových kvetináčov na parkovisku pri Pošte a v parku Dominika Tatatarku.(p. Karcolová)

.  31. 05. 2014 som s p. Štefanicom zvalil obecný máj, drevo použijem tak ako v roku 2013 na výrobu lavičiek pre deti v MŠ.

.  Zakúpil som ďalších 30ks stolíc do Kultúrneho domu (spolu som ich kúpil 90ks

Vymenil som tak nevyhovujúce, poškodené stoličky a zvýšil som ich počet, aby dostačovali pri rôznych podujatiach.

.  Dokúpil som krovinorez (Kawasaki), na úpravu parku a obecných pozemkov, starý sa už nedal opraviť.

.  Pravidelne kosíme verejné priestranstvá: park D.T., MŠ, okolie 11 bytovky,

cintorín. Pokosili sme brehy potoka „Drienovka,“ od športového areálu po Váh, staré ihrisko za železnicou.

Ďalej prebieha kosenie ulíc Pirková, Rajčula, Severná, Nová, Drienovská, okolo KD, Lyžiarskeho vleku, požiarnej zbraojnice, kostola, Pošty, MŠ, OÚ, detské ihrisko, park D.T., Súhradka a Dolina.

.  Dal som vyrobiť 10 ks dva metre dlhých stojanov na bicykle. Umiestnili sme ich pred Kostol, predajňu Potraviny, pred Poštu, športový areál, Dolina kaplnka, aby slúžili našim občanom.

.  Podarilo sa mi zohnať stĺpy na verejné osvetlenie na cestu Dráhy- Kulhinec (8 kusov ), nakoľko sa tam začala výstavba rodinných domov.

.  Dal som opraviť prednú nápravu obecnej Ávie

.  Dal som urobiť revíziu elektrického rozvodu a zariadenia v športovom areály.

 

Materská škola:

. Vyrobili sme pre deti 8ks lavičiek v areály MŠ.

 

Cesta Bukovanová

.  22. mája 2014 som začal s budovaním plynofikácie a prípojky verejného vodovodu po ceste Bukovanová k plánovanej bytovej výstavbe.

.  Sieť na prípojky elektrického vedenia  na ceste Bukovanová sú už hotové.

 

Hasiči

30. 05. 2014 DHZ Plevník – Drienové  poriadali v ZŠ a MŠ medzinárodný deň detí. Hasiči odmenili deti za znalosť a šikovnosť, odznakmi a darčekovými košmi.   Naši Hasiči pozvali profesionálnych Hasičov zo Žiliny, ktorí pozvanie prijali a odprezentovali hasičskú techniku a neľahkú prácu Hasičov.

28. 6. 2014 na počesť 90-teho výročia založenia hasičského zboru usporiadali naši hasiči súťaže pozvaných hasičských zborov. Pokračovali ocenením zaslúžilých hasičov ďakovným listom a pohostením  a tiež zábavou pre občanov.

Ján Michalec

starosta obce