ČINNOSŤ OÚ (September - Október 2014)

Činnosť OÚ

.  02.09.2014 Sme spolu s p. riaditeľkou D. Smataníkovou a učiteľským zborom slávnostne otvorili nový školský rok 2014/2015 v ZŠ Dominika Tatarku. Privítal som všetkých žiakov Základnej školy, zvlášť malých prváčikov a poprial som im veľa školských úspechov a dobré priateľstvá, ktoré často pretrvajú celý život.

Pod zastrešením a pomocou Obecného úradu sa konali tieto akcie:

.  19.10.2014 sa konal koncert „Dúbravček s ĽH Dúbravienka.“

.  25.10.2014 sa konal benefičný koncert, s výťažkom  určeným na rehabilitačnú liečbu Martinky Uríkovej. Prezentovali sa tu nadaní študenti gymnázia z Pov. Bystrice, Dúbravček, ĽH Dúbravienka.

.  26.10.2014 sa uskutočnilo ako každý rok podujatie pre našich seniorov, pri príležitosti

„ Október - mesiac úcty k starším.“ V príjemnej atmosfére s pohostením sa prezentovala aj ĽH Hoľazňanka.

.  Zostavili sme plán  CO v možných  kritických situáciách obce a občanov, t.j. v prípade vojny, v prípade požiarov, povodní a kalamít, s veľmi obsiahlym množstvom písomností.

Napríklad: vyliatie Liptovskej Mary a jej stupeň prívalovej vlny s dosahom na našu obec a všetky zabezpečenia obce a organizačné pokyny.

. 18.10.2014 som zabezpečil opravu káblovky, dôvodom bolo vyhorenie riadiacej jednotky.

.  Pripravili a opravili sme  vozy  V3S , Ávia - na STK.

.  Opravili sme veľkú 4-kolesovú kosačku v užívaní TJ.(p. Zaťko)

.  Pri miestnom Bufete sme vykopali rigol pre odtok vody s trativodom, dôvodom bolo vytápanie pozemku.

.  29.09. 2014 Sme zabezpečili pre občanov zber separovaného odpadu.(papier, textil, plasty)

.  04. 09. 2014 sa konala olympiáda seniorov a starostov obcí v Orlovom na štadióne, kde sa zúčastnili a bojovali aj naši dôchodci. Pohár za II. miesto som prevzal z rúk známeho bývalého hokejistu p. Golonku, o dobrú náladu sa postaral spevák p. D. Grúň.

.  02.10. 2014 som sa zúčastnil na pracovnom stretnutí starostov obcí v Hornej Maríkovej.

.  Dal som vyrobiť označenie hlavných objektov obce (OÚ,MŠ, ZŠ, Cintorín,Pálenica...) Informačnú tabuľou so smerovacími šípkami som osadil  na hlavnej križovatke pri kostole.

.  Zabezpečil som označenie obecných studní tabuľkami s popisom konania hygienickej skúšky na pitnú vodu.

.  24.10.2014 som zabezpečil pristavenie veľkokapacitných kontajnerov pre občanov na domový odpad.

 

Pozemok za poštou

.  Zabetónovali sme stĺpy a ďalej budujeme – „Sklad na odkladanie použitej bielej techniky“ za Poštou. Tu budú občania odkladať použitú, poškodenú a nepotrebnú bielu techniku.

.  Zasadili sme ďalší okrasný ker za Poštou, ktorý sme dostali darom, ďalej skrášľujeme a skultúrňujeme obecné priestory za Poštou.

 

Cintorín

. Cintorín sme pokosili a vyčistili. Pohrabali sme tony lístia, ktoré sme odviezli na Ávii z areálu cintorína. Pridali sme ďalšie  kontajnery do areálu cintorína. Všetko sme pripravili k  sviatku „Všetkých svätých a Pamiatke zosnulých,“ k dňu 01.- 02.11.2014.

.   Na sochu anjela sme umiestnili tabuľku s venovaním štedrých sponzorov:

( Ján Mendlovský, Božena Mendlovská.)

 

Obecná hora (Škôlka)

.  Zabezpečil som na základe posúdenia lesného hospodára  čistenie obecnej hory.

. Čistíme obecnú horu ( škôlka), ako som veľakrát hovoril o obecný majetok sa musíme postarať, lebo obec potom môže lepšie s týmto majetkom disponovať, hospodáriť a využívať ho v prospech obce, na jej zveľaďovanie a tým slúžiť v prospech jej občanov.

 

Dolina

.  Vyrezávame prerastené kríky zasahujúce do obecnej cesty na doline od p. M. Janecha po Poľovnícku chatu.

.  Dal som vyčistiť a vyrezať okolie zvonice na Doline, tým sa skultúrnilo jej okolie a prístup k zvonici. ( p. Hehejík)

 

Jadlovnícky potok

.  11.10.2014 Som dal opäť vyčistiť Jadlovnícky potok od nánosov, aby sme tak predišli nežiaducim záplavám a škodám na majetku.

 

Základná škola

. Dal som zamerať a predložiť rozpočet na opravu strechy v relaxačnej miestnosti ZŠ, kde chodia žiaci cvičiť. Strecha je poškodená a preteká.

.  Strechu sa nám podarilo prekryť novou krytinou (p. M. Kušnier), budova prestane chátrať a znehodnocovať sa vlhkom.

 

Telovýchovná jednota

.  Kompletne prerábame sociálne zariadenie v obecnej budove, ktorú využíva Telovýchovná Jednota, ako šatne a  klubovňu. V záchodoch sme obili steny do omietky a obložili sme ich novou dlažbou a zvyšok stien sme omaľovali, v prácach sa pokračuje.

 

Materská škola

Dal som vyrobiť informačnú tabulu pre MŠ, umiestnili sme ju pri vstupe do areálu MŠ.

Tu bude prezentovať MŠ svoju činnosť a tvorbu škôlkarov, tiež bude slúžiť na oznamy.

 

Cesta „ Dráhy Kulhinec“

.  Popri ceste Dráhy – Kulhinec som dal vyčistiť, vyrezať, potom vybagrovať rigol a jamy na sieť verejného osvetlenia. Položili sme káble, uzemnenie a ochrannú fóliu.

.  Elektrifikáciu cesty vykonal p. Š.Littera.

.  Bagrom sme po vykonaní elektrifikácie, hlinou zahádzali rigol a upravili terén.

.  Zabetónovali sme stĺp na rozvody el. siete.

 

Cesta „ Drienovská“

Eurá ktoré sme dostali od ŽSR za výrez stromov  som použil  na nový asfaltový koberec pre ulicu.

„ Drienovská,“ ktorá je najviac znehodnotená z obecných ciest.

.  03.11.2014 som začal s budovaním nového asfaltového koberca na tejto ceste.

Asfaltovanie tejto cesty stálo 35 922,31 Euro.

 

Cesta Podhorie

. Budujem už aj pravú a ľavú vetvu cesty Bukovanová. Dal som strhnúť ornicu a pripravenú cestu som dal spevniť makadamom.

 

Nová cesta na Rajčuli

.  Bagrom som dal upraviť terén, dal som naviesť makadam do roviny a povrch sme zrovnali valcovaním, tým vznikla cesta na Rajčuli, okolo p. F. Mikovca, vedúca k rodinnému domu

p. R. Kopačku najml.

 

Hasiči

. Hasiči sú jediná zložka obce, ktorá je daná zo zákona.

Je našou povinnosťou zabezpečiť jej plnú funkčnosť!

.  Naši hasiči nedisponujú dostačujúcou technikou. Dal som opraviť a prerobiť starý fekálny voz, ktorý bude slúžiť hasičom pri zásahoch, ale hlavne našim občanom pri ochrane ich súkromného majetku.

Dynamo, filter a iné náhradné diely nám poskytol a daroval p. P. Janda, lakovacie práce previedol p. J. Kucharík.

.  Terajšiu hasičskú zbrojnicu hasiči si udržujú, prešla renováciou. No už nestačí kapacitne na stojný park a zariadenie. Garáž je vlhká bez izolácii a stále vytápaná vodou z Dúbravky, čo znehodnocuje strojný park, mašiny a zariadenie, ktoré musí byť na 100% funkčné pri okamžitom zásahu, pri požiaroch.

 

Obecný pozemok za Kultúrnym domom

. Vybudovali sme oplotenie celého obecného pozemku za Kultúrnym domom, aby slúžil pre účely obce. Zabetónovali sme 22ks kovových stĺpov a natiahli pletivo a objekt sme uzavreli.

 

Pálenica

. Zabezpečil som renováciu znehodnoteného obecného pozemku, čiže príjazdovej cesty, až k obecnej budove Pálenica, k jej nakladacej rampe. Bagrom sme rozbili starú nevyhovujúcu asfaltku, naviezli a vyrovnali sme tvrdý podklad a na vrch bude položený nový asfaltový koberec.

 

 

 

Ján Michalec

Starosta obce