Aktuality a oznamy
Vianočný pozdrav PDF Tlačiť E-mail
Streda, 20 December 2017 16:32

 
Stránkové dni OÚ počas vianočných sviatkov PDF Tlačiť E-mail
Streda, 20 December 2017 16:31

Počas vianočných sviatkov a v prvé dni roku 2018 (od 22.12.2017 do 5.1.2018) budú stránkové dni a hodiny obecného úradu upravené nasledovne :

štvrtok 28.12.2017, od 8,00 hod - 15,30 hod

štvrtok 04.01.2018, od 8,00 hod - 15,30 hod

V ostatné dni bude obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. V prípade mimoriadnych neodkladných udalostí môžete kontaktovať starostu obce na čísle 0903 791689.

 
Schválený rozpočet obce na rok 2018 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 19 December 2017 10:06

Obecný úrad zverejňuje rozpočet obce na rok 2018, ktorý bol schválený na rokovaní OZ dňa 18.12.2017. Schválený rozpočet si môžete pozrieť TU.

 
Vianočné popoludnie 25.12. - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 18 December 2017 08:03

 
Otvorenie obecného Betlehemu - 16.12.2017 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 14 December 2017 09:22

Obecný úrad Vás všetkých srdečne pozýva dňa 16.12.2017, t.j. v sobotu o 18,45 hod., po svätej omši na  slávnostné otvorenie obecného Betlehemu. Príďte sa potešiť a pripraviť na trávenie Vianoc a samozrejme, že na zohriatie nebude chýbať ani tradičný vianočný punč.

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 18.12.2017 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 13 December 2017 15:45

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 18.12.2017 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie prenájmu obecného majetku – časť parcely KNE č.416
 6. Návrh na schválenie zmeny zmluvy pre pestovateľskú pálenicu z dôvodu výstavby zberného dvora
 7. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2017 – rozpočtové opatrenia
 8. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2018-2020
 9. Návrh na schválenie textu kroniky za rok 2016
 10. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2018
 11. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 12. Diskusia
 13. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce

 
Vianočné popoludnie 2017 - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 04 December 2017 19:15

 
Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020 PDF Tlačiť E-mail
Sobota, 02 December 2017 12:15

Obecný úrad zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020. Tento návrh si môžete pozrieť TU.

 
Zámer o prenájme obecného majetku - časť pozemku KNE416 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 01 December 2017 10:46

V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňujeme týmto zámer prenajať nehnuteľný majetok obce spôsobom hodným osobitného zreteľa.

Jedná sa o prenájom nasledovného majetku:

pozemok  KN-E 416  orná pôda   o celkovej 7978 m2 zapísaný na LV 1080 vo vlastníctve obce, z ktorého bude predmetom nájmu len časť tohto pozemku o výmere 1060 m2 súbežne s parcelami žiadateľa.

budúci nájomca : Ladislav Haľama, Plevník-Drienové č.38, 018 26

navrhovaná cena za prenájom : 0,05 €/m2/rok

O prípad hodný osobitného zreteľa sa jedná z nasledovných dôvodov:

Budúci nájomca na základe svojej žiadosti dlhodobo užíva uvedenú časť pozemku ako ovocný sad, ktorý vysadili ešte jeho rodičia, susedí s pozemkami žiadateľa a  obec pre tento pozemok momentálne nemá iné využitie. Doba nájmu sa stanovuje na 10 rokov.

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 30.11.2017 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 24 November 2017 16:30

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 30.novembra 2017 (štvrtok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2016/2017
 6. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj  majetku obce – „pozemky pod pálenicou“
 7. Rozbor hospodárenia obce k 30.9.2017
 8. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2017 – rozpočtové opatrenia
 9. Informácia o príprave rozpočtu na roky 2018-2020
 10. Správa hlavného kontrolóra o výsledku vykonaných kontrol
 11. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 12. Diskusia
 13. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce

 
Rozšírenie vrecového zberu o tetrapaky a plechovice - oznam PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16 November 2017 12:46

Oznamujeme Vám, že na základe dohody so zberovou spoločnosťou s účinnosťou od dnešného dňa rozširujeme vrecový separovaný zber aj o terapaky a kovové obaly (plechovice). Tento druh odpadu môžete zbierať a odovzdávať vo vreciach určených na plasty, teda v odovzdávaných vreciach môžu byť plasty, tetrapaky a plechovice spoločne. Obaly z tetrapakov odovzdávajte opláchnuté a pokiaľ je to možné stlačte ich objem na minimum. Sklo sa odovzdáva do zelených zberných nádob umiestnených za poštou, nefunkčné a nepotrebné elektrospotrebiče na zberné miesto za poštou a textil do zberných nádob pred bývalou kaviarňou. Prehľad odpadov, ktoré sa do vriec odovzdávajú si môžete pozrieť na letáku nižšie.

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 2 z 33