Aktuality a oznamy
Voľby do VÚC TSK (4.11.2017) - zoznam kandidátov PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19 Október 2017 09:41

Zoznam kandidátov na predsedu TSK si môžete pozrieť TU.

Zoznam kandidátov na poslancov TSK si môžete pozrieť TU.

 
Pozvánka na divadelné predstavenie - 5.11.2017 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19 Október 2017 07:42

 
Zber a odvoz separovaného odpadu - pondelok 16.10.2017 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 11 Október 2017 06:10

Oznamujeme občanom, že v pondelok 16.10.2017 bude v našej obci prebiehať zber a odvoz separovaného odpadu (plasty a papier). Zároveň Vám oznamujeme, že textil sa zbierať nebude, ale môžete ho odovzdať do zberných kontajnerov na textil pred obecným úradom.


 
Zber elektroodpadu - oznam PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 02 Október 2017 09:29

Oznamujeme občanom, že do piatku 6.10.2017 sa uskutoční zber elektroodpadu - nepotrebnej a pokazenej elektro techniky ako sú práčky, sporáky, televízory,mikrovlnky, počítače,mixéry a iné. Tento odpad môžete odovzdať na zberné miesto za poštou.

 
Rozprávkový les 2017 - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 26 September 2017 08:25

 
Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku obce PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 26 September 2017 08:20

Obec Plevník-Drienové na základe uznesenia OZ č. 54/2017 z 18.9.2017 a v zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce : časti nehnuteľnosti budovy č.p.119 (bývalá MŠ a Čarovná záhrada) nachádzajúcej sa na pozemku parc.KNC č.83/1 a záhrady na pozemku KNC 84/1, ktoré sú vo vlastníctve obce.

A. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy sú nasledovné priestory a záhrada:

A1. Nebytové priestory

-  miestnosti č.3,4,5,6,7                             95,7 m2

-  sociálne priestory (chodba+wc)               9,9 m2

Spolu :                                                      105,6 m2

A2. Nebytové priestory

-  miestnosť skladu textilu                         30,0 m2

Spolu :                                                        30,0 m2

A3. Vonkajšia záhrada

-  pozemok KNC č.84/1                              852 m2


B. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

Čítať celý článok...
 
Olympiáda seniorov 2017 - zostrih PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 19 September 2017 11:51

Ponúkame Vám zostrih z Olympiády seniorov 2017, ktorá sa uskutočnila v športovom areáli našej obce v pondelok 11.9.2017. Uvedený zostrih si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz :

https://youtu.be/m_guArX5a20

http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/vuc/item/12404-vuc-2292017-olympiáda-seniorov

 
Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 18.9.2017 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 13 September 2017 16:39

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 18.septembra 2017 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie analýzy činnosti ZŠ za školský rok 2016/2017
 6. Žiadosť ZŠ o udelenie výnimky z najnižšieho počtu žiakov v triede na školský rok 2017/2018
 7. Rozbor hospodárenia obce k 30.6.2017
 8. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2017 – rozpočtové opatrenia
 9. Návrh na schválenie zámeru prenájmu majetku obce – objekt č.119 stará MŠ (Čarovná záhrada)
 10. Návrh na schválenie VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce
 11. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 12. Diskusia
 13. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce

 
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 04 September 2017 07:52

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Považskej Bystrici  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov

od 4.9.2017, 10:00 hod.

 
Návrh VZN č.1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 28 August 2017 08:32

Obecný úrad zverejňuje "Návrh VZN č.1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Plevník-Drienové".

Tento návrh je zverejnený v menu "Tlačivá a dokumenty" a zložke "Obecné dokumenty".

 
Predseda TSK v našej obci - 29.8.2017 (pozvánka) PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 25 August 2017 10:45

Oznamujeme občanom, že našu obec navštívi župan Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška v rámci svojej cyklistickej Tour de BAŠKA. Vážení občania, máte jedinečnú príležitosť sa otvorene porozprávať o problémoch, ktoré Vás trápia priamo s pánom županom. Stretnutie sa uskutoční v utorok 29.08.2017 o 16:30 pred obecným úradom.

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 2 z 31